بایگانی دسته: مخابرات

Communication – Steven Beebe, Susan Beebe

کتاب ارتباطات، اصولی برای یک عمر استیون بیب – ویرایش ششم

Communication: Principles for a Lifetime 6th ed

نویسندگان: Steven A. Beebe, Susan J. Beebe, Diana K. Ivy

 

Communication, Principles for a Lifetime 6th ed - Steven A. Beebe, Susan J. Beebe, Diana K. Ivy - 480pd70.2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 480
حجم فایل زیپ شده 70.2 مگابایت

***

Solution Manual for Optical Networks – Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan

حل المسائل کتاب شبکه های نوری Ramaswami – ویرایش سوم

Solution Manual for Optical Networks, A Practical Perspective 3rd ed

نویسندگان: Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan, Galen Sasaki

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 85
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Solution Manual for Communication Networks – Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja

حل المسائل کتاب شبکه های ارتباطی آلبرتو لئون گارسیا و ایندرا ویجاجا

Solution Manual for Communication Networks, Fundamental Concepts and Key Architectures 2nd ed

نویسندگان: Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 329
حجم فایل زیپ شده 3.5 مگابایت

***

Communication Networks – Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja

کتاب شبکه های ارتباطی آلبرتو لئون گارسیا و ایندرا ویجاجا

Communication Networks, Fundamental Concepts and Key Architectures

نویسندگان: Alberto Leon-Garcia and Indra Widjaja

 

Communication Networks, Fundamental Concepts and Key Architectures - Alberto Leon-Garcia and Indra Widjaja - 890pd4mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 890
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Discrete-Time Signal Processing – Alan Oppenheim, Ronald Schafer

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان آلن اپنهایم

این حل المسائل تمرینات فصل یک را شامل نمی شود

Solution Manual for Discrete-Time Signal Processing

نویسندگان: Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 474
حجم فایل زیپ شده 6.6 مگابایت

***

Discrete-Time Signal Processing – Alan Oppenheim, Ronald Schafer

کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان آلن اپنهایم – ویرایش سوم

Discrete-Time Signal Processing 3rd edition

نویسندگان: Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer

 

Discrete-Time Signal Processing 3rd ed - Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer - 1137pd11mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1137
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***

Solution Manual for Computer and Communication Networks – Nader Mir

حل المسائل کتاب کامپیوتر و شبکه های ارتباطی میر

Solution Manual for Computer and Communication Networks

نویسندگان: Nader F. Mir

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 165
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Computer and Communication Networks – Nader Mir

کتاب شبکه های ارتباطی و کامپیوتری میر  – ویرایش 1

Computer and Communication Networks 1st ed

نویسندگان: Nader F. Mir

 

Computer and Communication Networks 1st ed - Nader F. Mir - 656chm10mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Statistical Signal Processing – Steven Kay

حل المسائل کتاب مبانی پردازش آماری سیگنال (درس تخمین و آشکارسازی) استیون کی – جلد اول و دوم

Solution Manual for Fundamentals of Statistical Signal Processing

Volume I – Estimation Theory

Volume II – Detection Theory

نویسندگان: Steven M. Kay

هر دوی این حل المسائل ها به صورت دستنویس می باشند.

مشخصات حل المسائل جلد 1 (Estimation)

فرمت pdf
تعداد صفحات 221
حجم فایل زیپ شده 4.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل جلد 2 (Detection)

فرمت pdf
تعداد صفحات 229
حجم فایل زیپ شده 5.35 مگابایت

***

حل المسائل جلد 1 (Estimation)

########################

حل المسائل جلد 2 (Detection)

Solution Manual for Electronic Communication System – Roy Blake

حل المسائل کتاب سیستم های ارتباطی الکترونیکی بلیک

Solution Manual for Electronic Communication System

نویسندگان: Roy Blake

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 160
حجم فایل زیپ شده 0.6 مگابایت

***