بایگانی دسته: علوم پزشکی

Environmental Radioactivity and Emergency Preparedness – Mats Isaksson, Christopher Rääf

 

کتاب رادیواکتیویته محیطی و آمادگی های اورژانسی

Environmental Radioactivity and Emergency Preparedness

نویسندگان: Mats Isaksson, Christopher L. Rääf

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 614
حجم فایل زیپ شده 117 مگابایت

***

Chemical and Biomedical Engineering Calculations Using Python – Jeffrey Heys

 

کتاب محاسبات مهندسی شیمی و پزشکی با نرم افزار پایتون

Chemical and Biomedical Engineering Calculations Using Python

نویسندگان: Jeffrey J. Heys

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 288
حجم فایل زیپ شده 2.62مگابایت

***

Solution Manual for Medical Imaging – Jerry Prince, Jonathan Links

حل المسائل کتاب تصویربرداری پزشکی جری پرینس و جاناتان لینکز – ویرایش دوم

Solution Manual for Medical Imaging: Signals and Systems 2nd ed

نویسندگان: Jerry L. Prince and Jonathan M. Links

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 244
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Solution Manual for Information Theory – Ranjan Bose

حل المسائل کتاب نظریه اطلاعات رانجان بوس

Solution Manual for Information Theory, Coding and Cryptography

نویسندگان: Ranjan Bose

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 61
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Medical Imaging – Jerry Prince, Jonathan Links

کتاب تصویربرداری پزشکی جری پرینس – ویرایش دوم

Medical Imaging, Signals and Systems 2nd ed

نویسندگان: Jerry L. Prince and Jonathan M. Links

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 538
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Medical Physiology – Arthur Guyton, John Hall

حل المسائل کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال – ویرایش 10

Solution Manual for Medical Physiology 10th ed

نویسندگان: Arthur C. Guyton, John E. Hall

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان اسپانیایی می باشد.

solution-manual-for-medical-physiology-10th-ed-arthur-c-guyton-john-e-hall-800pd47-5mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 47.5 مگابایت

***

Textbook of Medical Physiology – Arthur Guyton, John Hall

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال – ویرایش 12

Textbook of Medical Physiology 12th ed

نویسندگان: Arthur C. Guyton, John E. Hall


textbook-of-medical-physiology-12th-ed-arthur-c-guyton-john-e-hall-1112pd54mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1112
حجم فایل زیپ شده 43.2 مگابایت

***

Genomes – T.A. Brown

کتاب ژنوم براون – جلد اول،دوم و سوم

Genomes – vol 1,2,3 – 2nd and 3rd ed

نویسندگان: T.A. Brown

genomes-2nd-ed-t-a-brown-580dj15mb

این مجموعه شامل سه کتاب می باشد.

مشخصات کتاب جلد اول – ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 580
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

مشخصات کتاب جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 987
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

مشخصات کتاب جلد سوم – ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 736
حجم فایل زیپ شده 23.2 مگابایت

***

Genetics of Bacteria – Sheela Srivastava

کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها ایسریواستاوا

Genetics of Bacteria

نویسندگان: Sheela Srivastava

 

genetics-of-bacteria-sheela-srivastava-207pd5-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 207
حجم فایل زیپ شده 5.2 مگابایت

***

Fundamentals of Operative Techniques in Neurosurgery – Sander Connolly

کتاب تکنیک های اصلی در جراحی مغز کونولی

Fundamentals of Operative Techniques in Neurosurgery

نویسندگان: E. Sander Connolly

 

fundamentals-of-operative-techniques-in-neurosurgery-e-sander-connolly-919pd20-1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 919
حجم فایل زیپ شده 20.1 مگابایت

***