بایگانی دسته: شیمی

Solution Manual for Physical Chemistry – Ira Levine

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک ایرا لواین – ویرایش پنجم

Solution Manual for Physical Chemistry 5th edition

نویسندگان: Ira Levine

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان غیر انگلیسی (شاید اسپانیایی) می باشد، اما روش حل مسائل در حالت کلی قابل درک می باشد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 449
حجم فایل زیپ شده 21.7 مگابایت

***

Solution Manual for Quanta, Matter and Change – Peter Atkins, Julio de Paula

حل المسائل کتاب کوانتا، ماده و تغییر پیتر اتکینز

Solution Manual for Quanta, Matter and Change: A Molecular Approach to Physical Chemistry

نویسندگان: Peter Atkins, Julio de Paula, Ron Friedman, Charles A. Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 535
حجم فایل زیپ شده 78 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Harold Hart, David Hart

حل المسائل کتاب شیمی آلی هارولد هارت و دیوید هارت – ویرایش سیزدهم

Solution Manual for Organic Chemistry, A Short Course 13th ed

نویسندگان: Harold Hart, David J. Hart, Leslie E. Craine, Christopher M. Hadad

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

حل المسائل کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش ششم

Solution Manual for Inorganic Chemistry 6th ed

نویسندگان: Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 237
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

***

Solution Manual for Electrochemical Methods – Allen Bard, Larry Faulkner

حل المسائل کتاب روش های الکتروشیمی آلن بارد – ویرایش دوم

Solution Manual for Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications 2nd ed

نویسندگان: Allen J. Bard, Larry R. Faulkner

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 61
حجم فایل زیپ شده 5.9 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Process Control – George Stephanopoulos

حل المسائل کتاب کنترل فرایندهای شیمیایی جورج استفانوپولوس

Solution Manual for Chemical Process Control – George Stephanopoulos

نویسندگان: George Stephanopoulos

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 177
حجم فایل زیپ شده 128 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Principles – Peter Atkins, Loretta Jones

حل المسائل کتاب اصول شیمی پیتر اتکینز  – ویرایش پنجم

Solution Manual for Chemical Principles, The Quest for Insight, 5th Edition

نویسندگان: Peter Atkins, Loretta Jones

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 544
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***

Quanta, Matter and Change – Peter Atkins, Julio de Paula

کتاب کوانتای انرژی، ماده و تغییر پیتر اتکینز – نگرش مولکولی به شیمی کوانتومی

Quanta, Matter and Change, A Molecular Approach to Physical Chemistry

نویسندگان: Peter Atkins, Julio de Paula, Ron Friedman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 806
حجم فایل زیپ شده 9.6 مگابایت

***

Organic Chemistry – Harold Hart, David Hart

کتاب شیمی آلی هارولد هارت و دیوید هارت – ویرایش سیزدهم

Organic Chemistry, A Short Course 13th ed

نویسندگان: Harold Hart, David J. Hart, Leslie E. Craine, Christopher M. Hadad

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 616
حجم فایل زیپ شده 42.6 مگابایت

***

Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش پنجم و ششم

Inorganic Chemistry 5th and 6th edition

نویسندگان: Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

براین کتاب دو ویرایش موجود می باشد، ویرایش پنجم و ششم

مشخصات کتاب ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 851
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 901
حجم فایل زیپ شده 25.8 مگابایت

***