بایگانی دسته: شیمی

Biochemical Engineering Fundamentals – Jay Bailey, James Bailey

کتاب مبانی مهندسی بیوشیمی بایلی – ویرایش دوم

Biochemical Engineering Fundamentals 2nd ed

نویسندگان: Jay Bailey, James Bailey, David F. Ollis

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 928
حجم فایل زیپ شده 61 مگابایت

***

Spectrometric Identification of Organic Compounds – Robert Silverstein, Francis Webster

کتاب شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین – ویرایش هفتم

Spectrometric Identification of Organic Compounds 7th ed

نویسندگان: Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David Kiemle

 

spectrometric-identification-of-organic-compounds-7th-ed-robert-m-silverstein-francis-x-webster-david-kiemle-512pd35mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 47.5 مگابایت

***

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds – Robert Silverstein, Francis Webster

حل المسائل شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین – ویرایش هفتم

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds 7th ed

نویسندگان: Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David Kiemle

solutions-manual-for-spectrometric-identification-of-organic-compounds-7th-ed-robert-m-silverstein-francis-x-webster-david-kiemle-231pd21mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 231
حجم فایل زیپ شده 21.1 مگابایت

***

Solution Manual for Transport Processes and Unit Operations – Christie Geankoplis

حل المسائل کتاب فرایندهای انتقال و عملیات واحد جیانکوپلیس

Solution Manual for Transport Processes and Unit Operations

نویسندگان: Christie J Geankoplis

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 267
حجم فایل زیپ شده 30مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Chemistry – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب شیمی کوانتومی مک کواری

Solution Manual for Quantum chemistry

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1038
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

***

Solution Manual for Chemistry – Neil Jespersen, James Brady

حل المسائل کتاب شیمی جسپرسن – ویرایش ششم

Solution Manual for Chemistry, The Molecular Nature of Matter, 6th Edition

نویسندگان: Neil D. Jespersen, James E. Brady, Alison Hyslop

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 584
حجم فایل زیپ شده 4.9 مگابایت

***

Solution Manual for Analysis of Transport Phenomena – William Deen

حل المسائل کتاب آنالیز پدیده های انتقال ویلیام مورای دین

Solution Manual for Analysis of Transport Phenomena

نویسندگان: William Murray Deen

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 653
حجم فایل زیپ شده 23.8ظمگابایت

***

Quantum Chemistry – Donald McQuarrie

کتاب شیمی کوانتومی دونالد مک کواری – ویرایش دوم

Quantum Chemistry 2nd ed

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

quantum-chemistry-2nd-ed-donald-a-mcquarrie-690pd80mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 690
حجم فایل زیپ شده 80 مگابایت

***

General Chemistry – Darrell Ebbing, Steven Gammon

کتاب شیمی عمومی دارل ابینگ – ویرایش نهم

General Chemistry, 9th Edition

نویسندگان: Darrell Ebbing, Steven D. Gammon

general-chemistry-9th-edition-darrell-ebbing-steven-d-gammon-6991pd30-2mb

 

دوکتاب برای این ویرایش وجود دارد که هردو جهت دانلود قرار داده شده اند

مشخصات کتاب اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 6991
حجم فایل زیپ شده 30.2 مگابایت

 

مشخصات کتاب دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1157
حجم فایل زیپ شده 43 مگابایت

***

Chemistry – Neil Jespersen, James Brady

کتاب شیمی جسپرسن – ویرایش ششم

Chemistry: The Molecular Nature of Matter, 6th Edition

نویسندگان: Neil D. Jespersen, James E. Brady, Alison Hyslop

chemistry-the-molecular-nature-of-matter-6th-edition-neil-d-jespersen-james-e-brady-alison-hyslop-1230pd45mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1230
حجم فایل زیپ شده 45 مگابایت

***