بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های رشته شیمی

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds – Robert Silverstein, Francis Webster

حل المسائل شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین – ویرایش هفتم

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds 7th ed

نویسندگان: Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David Kiemle

solutions-manual-for-spectrometric-identification-of-organic-compounds-7th-ed-robert-m-silverstein-francis-x-webster-david-kiemle-231pd21mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 231
حجم فایل زیپ شده 21.1 مگابایت

***

Solution Manual for Transport Processes and Unit Operations – Christie Geankoplis

حل المسائل کتاب فرایندهای انتقال و عملیات واحد جیانکوپلیس

Solution Manual for Transport Processes and Unit Operations

نویسندگان: Christie J Geankoplis

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 267
حجم فایل زیپ شده 30مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Chemistry – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب شیمی کوانتومی مک کواری

Solution Manual for Quantum chemistry

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1038
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

***

Solution Manual for Chemistry – Neil Jespersen, James Brady

حل المسائل کتاب شیمی جسپرسن – ویرایش ششم

Solution Manual for Chemistry, The Molecular Nature of Matter, 6th Edition

نویسندگان: Neil D. Jespersen, James E. Brady, Alison Hyslop

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 584
حجم فایل زیپ شده 4.9 مگابایت

***

Solution Manual for Analysis of Transport Phenomena – William Deen

حل المسائل کتاب آنالیز پدیده های انتقال ویلیام مورای دین

Solution Manual for Analysis of Transport Phenomena

نویسندگان: William Murray Deen

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 653
حجم فایل زیپ شده 23.8ظمگابایت

***

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب مکانیک آماری مک کواری

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald A. McQuarrie

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 54
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***

Solution Manual for General Chemistry – Ralph Petrucci, Geoffrey Herring

حل المسائل کتاب شیمی عمومی پتروچی – ویرایش هشتم

Solution Manual for General Chemistry- Principles and Modern Applications – 8th Edition

نویسندگان: Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Lucio Gelmini, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette

 

Solution Manual for General Chemistry- Principles and Modern Applications - Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Lucio Gelmini, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette - 659pd5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 659
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer – William Kays, Michael Crawford

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت همرفتی ویلیام کایز – ویرایش چهارم

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer, 4th Edition

نویسندگان: William M. Kays, Michael E. Crawford

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 347
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Solution Manual for Chemistry – Karen Timberlake

حل المسائل کتاب شیمی تیمبرلیک: مقدمه ای بر شیمی آلی، عمومی و بیوشیمی – ویرایش دوم

Solution Manual for Chemistry An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (2nd Edition)

نویسندگان: Karen C. Timberlake

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 212
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Solution Manual for Physical Chemistry – Donald McQuarrie, John Simon

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک مک کواری

Solution Manual for Physical Chemistry, A Molecular Approach

نویسندگان: Donald A. McQuarrie, John D. Simon, Heather Cox

 

Solution Manual for Physical Chemistry, A Molecular Approach - Donald A. McQuarrie, John D. Simon, Heather Cox - 1038pd25mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1038
حجم فایل زیپ شده 25 مگابایت

***