بایگانی دسته: جبر

Discrete Mathematics with Graph Theory – Edgar Goodaire, Michael Parmenter

کتاب ریاضیات گسسته با تظریه گراف ادگار گودایر و مایچل پارامنتر – ویرایش دوم

Discrete Mathematics with Graph Theory 2nd ed

نویسندگان: Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 557
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Mathematical Concepts – Berchie Holliday, Gilbert Cuevas

حل المسائل کتاب مفاهیم ریاضیاتی پیشرفته هالیدی

Solution Manual for Advanced Mathematical Concepts, Precalculus with Applications

نویسندگان: Berchie Holliday, Gilbert J. Cuevas, Melissa S. McClure

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 565
حجم فایل زیپ شده 5.8 مگابایت

***

Advanced Mathematical Concepts – Berchie Holliday, Gilbert Cuevas

کتاب مفاهیم ریاضیاتی پیشرفته هالیدی : جبر پیشرفته و کاربردها

Advanced Mathematical Concepts, Precalculus with Applications

نویسندگان: Berchie Holliday, Gilbert J. Cuevas, Melissa S. McClure

advanced-mathematical-concepts-precalculus-with-applications-berchie-holliday-gilbert-j-cuevas-melissa-s-mcclure-1169pd111mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1169
حجم فایل زیپ شده 111 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Algebra – John Fraleigh, Raymond Beauregard

حل المسائل کتاب جبر خطی جان فرالی – ویرایش سوم

Solution Manual for Linear Algebra 3rd ed

نویسندگان: John B. Fraleigh, Raymond A. Beauregard

 

solution-manual-for-linear-algebra-3rd-ed-john-b-fraleigh-raymond-a-beauregard-142pd22-1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 142
حجم فایل زیپ شده 22.1 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Linear Algebra – Kenneth Kuttler

حل المسائل کتاب جبر خطی مقدماتی کوتلر

Solution Manual for Elementary Linear Algebra

نویسندگان: Kenneth Kuttler

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 158
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Linear Algebra – John Fraleigh, Raymond Beauregard

کتاب جبر خطی جان فرالی – ویرایش سوم

Linear Algebra 3rd ed

نویسندگان: John B. Fraleigh, Raymond A. Beauregard

 

linear-algebra-3rd-ed-john-b-fraleigh-raymond-a-beauregard-614pd9mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 614
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Elementary Linear Algebra – Kenneth Kuttler

کتاب جبر خطی مقدماتی کنت کوتلر

Elementary Linear Algebra

نویسندگان: Kenneth Kuttler

 

elementary-linear-algebra-kenneth-kuttler-550pd6-78mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 550
حجم فایل زیپ شده 6.78 مگابایت

***

Solution Manual for A Concise Introduction to Linear Algebra – Geza Schay

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر جبر خطی اسچای

Solution Manual for A Concise Introduction to Linear Algebra

نویسندگان: Geza Schay

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 106
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***

A Concise Introduction to Linear Algebra – Geza Schay

کتاب مقدمه ای بر جبر خطی اسچای

A Concise Introduction to Linear Algebra

نویسندگان: Geza Schay

 

a-concise-introduction-to-linear-algebra-geza-schay-330pd5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 330
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Algebra Done Right – Sheldon Axler

حل المسائل کتاب جبر خطی آکسلر – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Linear Algebra Done Right 2nd ed, 3nd ed

نویسندگان: Sheldon Axler

 

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 141
حجم فایل زیپ شده 1.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 35
حجم فایل زیپ شده 0.2 مگابایت

 ***