بایگانی دسته: اعداد مختلط

Complex Analysis – Theodore Gamelin

کتاب آنالیز مختلط تئودور گیملین

Complex Analysis

نویسندگان: Theodore W. Gamelin

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 478
حجم فایل زیپ شده 6.2 مگابایت

***

Student Solutions Manual for Complex Variables and Applications – James Brown, Ruel Churchill

مجموعه حل المسائل های کتاب متغیرهای مختلط و کاربردهای چرچیل و براون – ویرایش 7 ، 8 و 9

این مجموعه شامل سه کتاب می باشد و که با ویرایش های هفت، هشت و نهم سازگار هستند

Student Solutions Manual for Complex Variables and Applications 8th and 7th Edition

نویسندگان: James Brown, Ruel Churchill

Student Solutions Manual for Complex Variables and Applications 8th ed- James Brown,Ruel Churchill-172pd2mb

مشخصات حل المسائل ویرایش هشت

فرمت pdf
تعداد صفحات 170
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفت

فرمت pdf
تعداد صفحات 172
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 162
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in Complex Analysis with Applications – Dennis Zill, Patrick Shanahan

حل المسائل کتاب گام نخست در آنالیز مختلط دنیس زیل

Solution Manual for A First Course in Complex Analysis with Applications

نویسندگان: Dennis G. Zill, Patrick Shanahan

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 57
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

A First Course in Complex Analysis with Applications – Dennis Zill, Patrick Shanahan

کتاب گام نخست در آنالیز مختلط دنیس زیل

A First Course in Complex Analysis with Applications

نویسندگان: Dennis G. Zill, Patrick Shanahan

 

A First Course in Complex Analysis with Applications - Dennis G. Zill, Patrick Shanahan - 517pd4mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 517
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Real and Complex Analysis – Walter Rudin

حل المسائل کتاب آنالیز حقیقی و مختلط رودین

Solution Manual for Real and complex analysis

نویسندگان:Walter Rudin

این حل المسائل در سه جلد موجود بود که هر سه جهت دانلود قرار داده شده است و مشخصات هر سه موجود است البته لازم به ذکر است کتاب سوم کامل تر است

مشخصات کتاب اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 21
حجم فایل زیپ شده 0.3مگابایت

مشخصات کتاب دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 48
حجم فایل زیپ شده 0.2مگابایت

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 102
حجم فایل زیپ شده 32مگابایت

Real and Complex Analysis – Walter Rudin

کتاب آنالیز حقیقی و مختلط والتر رودین

Real and complex analysis

نویسندگان:Walter Rudin

Real and complex analysis by Walter Rudin-433pd6mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 433
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت

Solution Manual for Elementary Number Theory – Kenneth Rosen

حل المسائل کتاب نظریه اعداد مقدماتی روسن – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for Elementary Number Theory – 5th and 6th ed

نویسندگان:Kenneth H. Rosen

مشخصات حل المسائل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 268
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 240
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of Information Theory by Thomas Cover, Joy Thomas

حل المسائل کتاب اصول نظریه اعداد کاور – ویراست اول و دوم

Solution Manual for Elements of Information Theory 1st and 2st ed

نویسندگان: Thomas M. Cover, Joy A. Thomas

مشخصات کتاب اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 198
حجم فایل زیپ شده 26 مگابایت

مشخصات کتاب دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 367
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

Solution Manual to Complex Variables with Applications by David Wunsch

حل المسائل کتاب متغیرهای مختلط و کاربردها وونچ

Solutions Manual to Complex Variables with Applications -3rd Ed

نویسندگان: David A. Wunsch

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 715
حجم فایل زیپ شده 9مگابایت

 

 

Complex variables with applications by David Wunsch

 کتاب متغیرهای مختلط و کاربردها وونچ

Complex variables with applications 3th ed

نویسندگان: David A. Wunsch

 

Complex variables with applications 3th ed - David A. Wunsch - 681dj8mb

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 681
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت