تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از یک سایت خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید. البته لازم به ذکر است که بسیاری (بالای 90درصد) از این حل المسائل ها با قیمت ناچیزی در همین سایت موجود می باشد. برای جستجو در این صفحه از گزینه “find” مرورگر و یا از کلید “Cntrol+F” کیبورد استفاده نمایید.

 

Solution Manual Classical Mechanics (Douglas Gregory)
Solution Manual Classical Mechanics : From Newton to Einstein : A Modern Introduction (2nd Ed., Martin McCall)
Solution Manual Introduction to Classical Mechanics : With Problems and Solutions (David Morin)
Solution Manual An Introduction to Mechanics (Daniel Kleppner, Robert Kolenkow)
Solution Manual An Introduction to Mechanics (2nd Ed., Daniel Kleppner, Robert Kolenkow)
Solution Manual Introduction to Continuum Mechanics (Sudhakar Nair)
Solution Manual An Introduction to Continuum Mechanics with Applications (J. N. Reddy)
Solution Manual An Introduction to Continuum Mechanics (2nd Ed., J. N. Reddy)
Solution Manual Principles of Continuum Mechanics : A Study of Conservation Principles with Applications (J. N. Reddy)
Solution Manual Dynamics : Theory and Application of Kane’s Method (Carlos M. Roithmayr & Dewey H. Hodges)
Solution Manual A First Course in Continuum Mechanics (Oscar Gonzalez, Andrew M. Stuart)
Solution Manual Dynamics of Particles and Rigid Bodies : A Systematic Approach (Anil Rao)
Solution Manual An Introduction to Biomechanics : Solids and Fluids, Analysis and Design (2nd Ed., Jay D. Humphrey & Sherry L. O’Rourke)
Solution Manual Essentials of Hamiltonian Dynamics (John H. Lowenstein)
Solution Manual Advanced Dynamics (Donald T. Greenwood)
Solution Manual Principles of Dynamics (2nd Ed., Donald T. Greenwood)
Solution Manual Classical Dynamics of Particles and Systems (5th Ed., Stephen T. Thornton, Jerry B. Marion)
Solution Manual Engineering Dynamics (Jerry Ginsberg)
Solution Manual Classical Dynamics (Jorge V. José)
Solution Manual Impact Mechanics (W.J. Stronge)
Solution Manual Human Body Dynamics (Aydin Tozeren)
Solution Manual Statistical Mechanics (2nd Ed., R.K. Pathria)
Solution Manual Statistical Mechanics (3rd Ed., R.K. Pathria & Paul D. Beale)
Solution Manual Solid Mechanics : A Variational Approach (Clive Dym, Irving Shames)
Solution Manual Solid Mechanics (William F. Hosford)
Solution Manual Engineering Mechanics of Solids (2nd Ed., Egor P. Popov)
Solution Manual Introduction to Continuum Mechanics (4th Ed., W. Michael Lai, David Rubin & Erhard Krempl)
Solution Manual Analytical Mechanics (7th Ed., Grant R. Fowles, George Cassiday)
Solution Manual Introduction to Mechanical Engineering (Rizza)
Solution Manual Engineering Fundamentals and Problem Solving (4th Ed., Eide, Jenison, Mashaw & Northup)
Solution Manual Engineering Fundamentals and Problem Solving (5th Ed., Eide, Jenison, Northup & Mickelson)
Solution Manual Engineering Fundamentals and Problem Solving (6th Ed., Eide, Jenison, Northup & Mickelson)
Solution Manual Mechanical Engineering Principles (Bird & Ross)
Solution Manual Dynamics of Mechanical Systems (C.T.F. Ross)
Solution Manual Mechanics of Solids (C.T.F. Ross)
Solution Manual Introduction to Engineering Analysis (1st Ed., Hagen)
Solution Manual Introduction to Engineering Analysis (2nd Ed., Hagen)
Solution Manual Introduction to Engineering Analysis (3rd Ed., Hagen)
Solution Manual Introduction to Engineering Analysis (4th Ed., Hagen)
Solution Manual Engineering Design, Planning, and Management (Hugh Jack)
Solution Manual Engineering Design (Rudolph J. Eggert)
Solution Manual Creative Design of Products and Systems (Saeed Niku)
Solution Manual Fundamentals of Engineering Design (2nd Ed., Barry Hyman)
Solution Manual Engineering Design (4th Ed., George Dieter & Linda Schmidt)
Solution Manual Engineering Design (5th Ed., George Dieter & Linda Schmidt)
Solution manual Introduction to Engineering : Modeling and Problem Solving (Jay Brockman)
Solution Manual Engineering Design and Graphics with Autodesk Inventor 2009 (James Bethune)
Solution Manual Case Studies in Mechanical Engineering : Decision Making, Thermodynamics, Fluid Mechanics and Heat Transfer (Stuart Sabol)
Solution Manual Engineering Design : A Project-Based Introduction (2nd Ed., Clive Dym & Patrick Little)
Solution Manual Engineering Design : A Project-Based Introduction (3rd Ed., Clive Dym & Patrick Little)
Solution Manual Engineering Design : A Project-Based Introduction (4th Ed., Clive Dym & Patrick Little, Elizabeth Orwin)
Solution Manual Tools and Tactics of Design (Dominick, Demel, Lawbaugh, Freuler, Kinzel & Fromm)
Solution Manual An Introduction to Fluid Mechanics (Faith A. Morrison)
Solution Manual Fluid Mechanics (R. Hibbeler)
Solution Manual Fluid Mechanics in SI Units (R. Hibbeler)
Solution Manual Fluid Mechanics (2nd Ed., R. Hibbeler)
Solution Manual Fluid Mechanics for Engineers (David A. Chin)
Solution Manual Fluid Mechanics (David Pnueli, Chaim Gutfinger)
Solution Manual Introductory Fluid Mechanics (Joseph Katz)
Solution Manual Biofluid Mechanics – An Introduction to Fluid Mechanics, Macrocirculation, and Microcirculation (David Rubenstein, Wei Yin & Mary Frame)
Solution Manual Biofluid Mechanics – An Introduction to Fluid Mechanics, Macrocirculation, and Microcirculation (2nd Ed., David Rubenstein, Wei Yin & Mary Frame)
Solution Manual Advanced Fluid Mechanics (William Graebel)
Solution Manual Fluid Dynamics (Peter S. Bernard)
Solution manual Modern Fluid Dynamics (Clement Kleinstreuer)
Solution manual Microfluidics and Nanofluidics : Theory and Selected Applications (Clement Kleinstreuer)
Solution manual Micro- and Nanoscale Fluid Mechanics : Transport in Microfluidic Devices (Brian J. Kirby)
Solution manual Essential Computational Fluid Dynamics (Oleg Zikanov)
Solution Manual Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach (Jiyuan Tu, Guan Heng Yeoh & Chaoqun Liu)
Solution Manual Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach (2nd Ed., Jiyuan Tu, Guan Heng Yeoh & Chaoqun Liu)
Solution Manual Mechanics of Fluids (8th Ed., Massey)
Solution Manual Fluid Mechanics (5th Ed., Frank White)
Solution Manual Fluid Mechanics (6th Ed., Frank White)
Solution Manual Fluid Mechanics (7th Ed., Frank White)
Solution Manual Fluid Mechanics (8th Ed., Frank White)
Solution Manual Turbulent Flows (Stephen B. Pope)
Solution Manual Viscous Fluid Flow (3rd Ed., Frank White)
Solution Manual Statistical Thermodynamics (Normand Laurendeau)
Solution Manual Energy, Entropy and Engines : An Introduction to Thermodynamics (Sanjeev Chandra)
Solution Manual Introductory Statistical Thermodynamics (Nils Dalarsson , Mariana Dalarsson & Leonardo Golubovic)
Solution Manual Thermodynamics and Statistical Mechanics : An Integrated Approach (Robert J. Hardy, Christian Binek)
Solution Manual Thermodynamics and Heat Power (6th Ed., Kurt C. Rolle)
Solution Manual Thermodynamics : An Interactive Approach (Subrata Bhattacharjee)
Solution Manual Modern Engineering Thermodynamics (Robert Balmer)
Solution Manual Advanced Thermodynamics for Engineers (2nd Ed., D. Winterbone, Ali Turan)
Solution Manual Introduction to the Thermodynamics of Materials (4th Ed. David Gaskell)
Solution Manual Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer (2nd Ed., Yunus Cengel)
Solution Manual Thermodynamic Models for Industrial Applications : From Classical and Advanced Mixing Rules to Association Theories (Georgios M. Kontogeorgis, Georgios K. Folas)
Solution Manual Thermal-Hydraulic Analysis of Nuclear Reactors (Bahman Zohuri & Nima Fathi)
Solution Manual Thermodynamics In Nuclear Power Plant Systems (Bahman Zohuri & Patrick McDaniel)
Solution Manual Thermal Design : Heat Sinks, Thermoelectrics, Heat Pipes, Compact Heat Exchangers, and Solar Cells (HoSung Lee)
Solution Manual Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences (1st Ed., Yunus Cengel)
Solution Manual Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences (2nd Ed., Yunus Cengel)
Solution Manual Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences (3rd Ed., Yunus Cengel & Robert Turner)
Solution Manual Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences (4th Ed., Yunus Cengel , Robert Turner & John Cimbala)
Solution Manual Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences (5th Ed., Yunus Cengel , Robert Turner & John Cimbala)
Solution Manual Thermodynamics : An Engineering Approach (5th Ed., Yunus Cengel)
Solution Manual Thermodynamics : An Engineering Approach (6th Ed., Yunus Cengel & Michael Boles)
Solution Manual Thermodynamics : An Engineering Approach (7th Ed., Yunus Cengel & Michael Boles)
Solution Manual and Test bank Thermodynamics : An Engineering Approach (8th Ed., Yunus Cengel & Michael Boles)
Solution Manual Essentials of Fluid Mechanics : Fundamentals and Applications (1st Ed., Yunus Cengel, John Cimbala)
Solution Manual Fluid Mechanics (1st Ed., Yunus Cengel & John Cimbala)
Solution Manual Fluid Mechanics (2nd Ed., Yunus Cengel & John Cimbala)
Solution Manual Fluid Mechanics (3rd Ed., Yunus Cengel & John Cimbala)
Solution Manual Fluid Mechanics (4th Ed., Yunus Cengel & John Cimbala)
Solution Manual Heat Conduction (3rd Ed., David W. Hahn & M. Necati Ozisik)
Solution Manual Heat Tranfer (2nd Ed., Yunus Cengel)
Solution Manual Heat and Mass Transfer : A Practical Approach (3rd Ed., Yunus Cengel)
Solution Manual Heat and Mass Transfer : Fundamentals and Applications (4th Ed., Yunus Cengel & Afshin Ghajar)
Solution Manual Heat and Mass Transfer : Fundamentals and Applications (5th Ed., Yunus Cengel & Afshin Ghajar)
Solution Manual Introduction to Fluid Mechanics (6th Ed., Robert Fox, Alan McDonald & Philip Pritchard)
Solution Manual Introduction to Fluid Mechanics (7th Ed., Robert Fox, Philip Pritchard & Alan McDonald)
Solution Manual Introduction to Fluid Mechanics – SI Version (7th Ed., Robert Fox, Alan McDonald & Philip Pritchard)
Solution Manual Fox and McDonald’s Introduction to Fluid Mechanics (8th Ed., Philip Pritchard)
Solution Manual Fluid Mechanics – SI Version (8th Ed., Robert Fox, Alan McDonald & Philip Pritchard)
Solution Manual Fox and McDonald’s Introduction to Fluid Mechanics (9th Ed., Philip J. Pritchard, John W. Mitchell)
Solution Manual Fluid Mechanics (5th Ed., Douglas)
Solution Manual Fluid Mechanics (3rd Ed., Kundu & Cohen)
Solution Manual Fluid Mechanics (4th Ed., Kundu & Cohen)
Solution Manual Fluid Mechanics (5th Ed., Kundu , Cohen & Dowling)
Solution Manual Fluid Mechanics (6th Ed., Kundu , Cohen & Dowling)
Solution Manual Elementary Fluid Mechanics (7th Ed., Street, Watters & Vennard)
Solution Manual Fluid Mechanics with Engineering Applications (10th Ed., Finnemore & Franzini)
Solution Manual Fundamentals of Fluid Mechanics (4th Ed., Bruce Munson, Donald Young, Theodore Okiishi)
Solution Manual Fundamentals of Fluid Mechanics (5th Ed., Bruce Munson, Donald Young, Theodore Okiishi)
Solution Manual Fundamentals of Fluid Mechanics (6th Ed., Bruce Munson, Donald Young, Theodore Okiishi, Wade Huebsch)
Solution Manual Fundamentals of Fluid Mechanics – SI Units (6th Ed., Bruce Munson, Donald Young, Theodore Okiishi, Wade Huebsch)
Solution Manual Fundamentals of Fluid Mechanics (7th Ed., Bruce Munson, Theodore Okiishi, Wade Huebsch, Alric Rothmayer)
Solution Manual Fluid Mechanics – SI Version (7th Ed., Bruce Munson, Theodore Okiishi, Wade Huebsch, Alric Rothmayer)
Solution Manual Munson, Young and Okiishi’s Fundamentals of Fluid Mechanics (8th Ed., Philip M. Gerhart, Andrew L. Gerhart, John I. Hochstein)
Solution Manual A Brief Introduction to Fluid Mechanics (3rd Ed., Donald Young, Bruce Munson, Theodore Okiishi)
Solution Manual A Brief Introduction to Fluid Mechanics (4th Ed., Donald Young, Bruce Munson, Theodore Okiishi, Wade Huebsch)
Solution Manual A Brief Introduction to Fluid Mechanics (5th Ed., Donald Young, Bruce Munson, Theodore Okiishi, Wade Huebsch)
Solution Manual Introduction to Fluid Mechanics – SI Version (5th Ed., Donald Young, Bruce Munson, Theodore Okiishi, Wade Huebsch)
Solution Manual Engineering Fluid Mechanics (7th Ed., Clayton Crowe, Donald Elger, John Roberson)
Solution Manual Engineering Fluid Mechanics (8th Ed., Clayton Crowe, Donald Elger, John Roberson)
Solution Manual Engineering Fluid Mechanics (9th Ed., Clayton Crowe, Donald Elger, John Roberson, Barbara Williams)
Solution Manual Engineering Fluid Mechanics – SI Version (9th Ed., Clayton Crowe, Donald Elger, John Roberson, Barbara Williams)
Solution Manual Engineering Fluid Mechanics (10th Ed., Clayton Crowe, Donald Elger, John Roberson, Barbara Williams)
Solution Manual Fluid Mechanics (Potter & Foss)
Solution Manual Mechanics of Fluids (3rd Ed., Potter)
Solution Manual Fluid Power with Applications (7th Ed., Esposito)
Solution Manual Mechanics of Fluids (4th Ed., Shames)
Solution Manual Applied Fluid Mechanics (6th Ed., Mott)
Solution Manual Applied Fluid Mechanics – SI Units (6th Ed., Mott)
Solution Manual Applied Fluid Mechanics (7th Ed., Robert Mott & Joseph A. Untener)
Solution Manual Applied Fluid Mechanics – Global Edition (7th Ed., Robert L. Mott, Joseph A. Untener)
Solution Manual Hydraulic Control Systems (Noah Manring)
Solution Manual Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery (5th Ed., S.L. Dixon)
Solution Manual Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery (6th Ed., S.L. Dixon & Cesare Hall)
Solution Manual Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery (7th Ed., S.L. Dixon & Cesare Hall)
Solution Manual The Design of High-Efficiency Turbomachinery and Gas Turbines (2nd Ed., David Gordon Wilson & Theododios Korakianitis)
Solution Manual Fundamentals of Turbomachinery (William Peng)
Solution Manual Principles of Turbomachinery (Seppo A. Korpela)
Solution Manual Principles of Turbomachinery in Air-Breathing Engines (Baskharone)
Solution Manual Mechanics of Aero-structures (Sudhakar Nair)
Solution Manual Optimal Control with Aerospace Applications (James E. Longuski, Jose J. Guzmán, John E. Prussing)
Solution Manual Theory of Aerospace Propulsion (Pasquale Sforza)
Solution Manual Theory of Aerospace Propulsion (2nd Ed., Pasquale Sforza)
Solution Manual Advanced Computational Fluid and Aerodynamics (Paul G. Tucker)
Solution Manual Jet Propulsion : A Simple Guide to the Aerodynamics and Thermodynamic Design and Performance of Jet Engines (2nd Ed., Nicholas Cumpsty)
Solution Manual Jet Propulsion : A Simple Guide to the Aerodynamics and Thermodynamic Design and Performance of Jet Engines (3rd Ed., Nicholas Cumpsty, Andrew Heyes)
Solution Manual Fundamentals of Jet Propulsion with Applications (Ronald D. Flack)
Solution Manual Extended Irreversible Thermodynamics (3rd Ed., D. Jou, J. Casas-Vazquez & G. Lebon)
Solution Manual Thermodynamics : An Integrated Learning System (Schmidt, Ezekoye, Howell & Baker)
Solution Manual Design of Fluid Thermal Systems (2nd Ed., William Janna)
Solution Manual Design and Simulation of Thermal Systems (N.V. Suryanarayana & Oner Arici)
Solution Manual Introduction to Thermal and Fluids Engineering (Kaminski & Jensen)
Solution Manual Heating, Ventilating and Air Conditioning Analysis and Design (6th Ed., McQuiston)
Solution Manual Principles of Heating, Ventilation, and Air Conditioning in Buildings (1st Ed., John W. Mitchell, James E. Braun)
Solution manual Heating and Cooling of Buildings : Design for Efficiency (2nd Ed., Jan Kreider, Peter Curtiss & Ari Rabl)
Solution manual Adsorption Refrigeration Technology : Theory and Application (Ruzhu Wang, Liwei Wang, Jingyi Wu)
Solution Manual Electricity, Electronics, and Control Systems for HVAC (4th Ed., Thomas Kissell)
Solution Manual Principles of Heat Transfer – SI Edition (7th Ed., Frank Kreith, Mark S. Bohn, Raj Manglik)
Solution Manual Heat and Mass Transfer (Anthony Mills)
Solution Manual Heat Transfer (2nd Ed., A.F. Mills)
Solution Manual Basic Heat and Mass Transfer (2nd Ed., A.F. Mills)
Solution manual Convective Heat and Mass Transfer (S. Mostafa Ghiaasiaan)
Solution manual Two-Phase Flow, Boiling, and Condensation : In Conventional and Miniature Systems (2nd Ed., S. Mostafa Ghiaasiaan)
Solution manual Mass and Heat Transfer : Analysis of Mass Contactors and Heat Exchangers (T. W. Fraser Russell, Anne S. Robinson, Norman J. Wagner)
Solution Manual Convective Heat and Mass Transfer (4th Ed., Kays & Crawford)
Solution Manual Advanced Engineering Thermodynamics (3rd Ed., Bejan)
Solution Manual Advanced Engineering Thermodynamics (4th Ed., Bejan)
Solution Manual Convection Heat Transfer (3rd Ed., Bejan)
Solution Manual Convection Heat Transfer (4th Ed., Bejan)
Solution Manual Design with Constructal Theory (Adrian Bejan & Sylvie Lorente)
Solution Manual Shape and Structure, from Engineering to Nature (Adrian Bejan)
Solution Manual Thermodynamics : Concepts and Applications (Stephen Turns)
Solution Manual Thermal-Fluid Sciences : An Integrated Approach (Stephen Turns)
Solution Manual Experimental Methods for Engineers (8th Ed., Jack P. Holman)
Solution Manual Heat Transfer (10th Ed., Jack Holman)
Solution Manual Heat Transfer (Gregory Nellis, Sanford Klein)
Solution Manual Principles of Heat Transfer (Kaviany)
Solution Manual Essentials of Heat Transfer : Principles, Materials, and Applications (Massoud Kaviany)
Solution Manual Heat Transfer Physics (Massoud Kaviany)
Solution Manual Heat Transfer Physics (2nd Ed., Massoud Kaviany)
Solution Manual Heat Convection (Latif M. Jiji)
Solution Manual Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer (5th Ed., Welty)
Solution Manual Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer (6th Ed., James Welty, Gregory L. Rorrer, David G. Foster)
Solution Manual Analytical Methods for Heat Transfer and Fluid Flow Problems (Bernhard Weigand)
Solution Manual An Introduction to Fluid Dynamics : Principles of Analysis and Design (Stanley Middleman)
Solution Manual An Introduction to Mass and Heat Transfer : Principles of Analysis and Design (Stanley Middleman)
Solution Manual Thermodynamics (Sanford Klein, Gregory Nellis)
Solution Manual Fundamentals of Thermodynamics (5th Ed., Richard Sonntag, Claus Borgnakke & Gordon Van Wylen)
Solution Manual Fundamentals of Thermodynamics (6th Ed., Richard Sonntag, Claus Borgnakke & Gordon Van Wylen)
Solution Manual Fundamentals of Thermodynamics (7th Ed., Claus Borgnakke & Richard Sonntag)
Solution Manual Fundamentals of Thermodynamics (8th Ed., Claus Borgnakke & Richard Sonntag)
Solution Manual Introduction to Thermal Systems Engineering : Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transfer (Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Bruce R. Munson, David P. DeWitt)
Solution Manual Introduction to Engineering Thermodynamics (1st Ed., Richard Sonntag & Claus Borgnakke)
Solution Manual Introduction to Engineering Thermodynamics (2nd Ed., Richard Sonntag & Claus Borgnakke)
Solution Manual Fundamentals of Engineering Thermodynamics (5th Ed., Michael Moran, Howard Shapiro)
Solution Manual Fundamentals of Engineering Thermodynamics (6th Ed., Michael Moran, Howard Shapiro)
Solution Manual Fundamentals of Engineering Thermodynamics – SI Version (6th Ed., Michael Moran, Howard Shapiro)
Solution Manual Fundamentals of Engineering Thermodynamics (7th Ed., Michael Moran, Howard Shapiro, Daisie Boettner, Margaret Bailey)
Solution Manual Principles of Engineering Thermodynamics – SI Version (7th Ed., Michael Moran, Howard Shapiro, Daisie Boettner, Margaret Bailey)
Solution Manual Fundamentals of Engineering Thermodynamics (8th Ed., Michael Moran, Howard Shapiro, Daisie Boettner, Margaret Bailey)
Solution Manual Principles of Engineering Thermodynamics – SI Version (8th Ed., Michael Moran, Howard Shapiro, Daisie Boettner, Margaret Bailey)
Solution Manual Fundamentals of Heat and Mass Transfer (5th Ed., Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine)
Solution Manual Fundamentals of Heat and Mass Transfer (6th Ed., Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine)
Solution Manual Fundamentals of Heat and Mass Transfer (7th Ed., Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine)
Solution Manual Principles of Heat and Mass Transfer – International Student Version (7th Ed., Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine)
Solution Manual Introduction to Heat Transfer (4th Ed., Incropera, DeWitt)
Solution Manual Introduction to Heat Transfer (5th Ed., Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine)
Solution Manual Introduction to Heat Transfer (6th Ed., Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine)
Solution Manual Foundations of Heat Transfer – International Student Version (6th Ed., Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine)
Solution Manual Radiation Detection and Measurement (3rd Ed., Glenn Knoll)
Solution Manual Radiation Detection and Measurement (4th Ed., Glenn Knoll)
Solution Manual Radiative Heat Transfer (2nd Ed., Michael Modest)
Solution Manual Radiative Heat Transfer (3rd Ed., Michael Modest)
Solution Manual Fuel Cell Engines (Matthew M. Mench)
Solution Manual Fuel Cell Fundamentals (1st Ed., Ryan O’Hayre, et. al)
Solution Manual Fuel Cell Fundamentals (2nd Ed., Ryan O’Hayre, Whitney Colella, Suk-Won Cha, Fritz Prinz)
Solution Manual and Test bank Materials Kinetics Fundamentals (Ryan O’Hayre)
Solution Manual Combustion Physics (Chung K. Law)
Solution Manual Principles of Combustion (2nd Ed., Kenneth Kuan-yun Kuo)
Solution Manual An Introduction to Combustion : Concepts and Applications (3rd Ed., Stephen R. Turns)
Solution Manual Combustion (2nd Ed., Irvin Glassman)
Solution Manual Combustion (3rd Ed., Irvin Glassman)
Solution Manual Combustion (4th Ed., Irvin Glassman)
Solution Manual Fundamentals of Combustion Processes (Sara McAllister, Jyh-Yuan Chen, Carlos Fernandez-Pello)
Solution Manual Unsteady Combustor Physics (Tim C. Lieuwen)
Solution Manual Incompressible Flow (3rd Ed., Panton)
Solution Manual Incompressible Flow (4th Ed., Panton)
Solution Manual Modern Compressible Flow : With Historical Perspective (3rd Ed., John Anderson)
Solution Manual Non-Newtonian Flow : Fundamentals and Engineering Applications (R.P. Chhabra & J F Richardson)
Solution Manual Computational Techniques for Fluid Dynamics (Srinivas, K., Fletcher, C.A.J.)
Solution Manual Introduction to Computational Fluid Dynamics (A.W. Date)
Solution Manual Robot Modeling and Control (Spong, Hutchinson & Vidyasagar)
Solution Manual Introduction to Robotics : Mechanics and Control (3rd Ed., John J. Craig)
Solution Manual Introduction to Robotics : Mechanics and Control (4th Ed., John J. Craig)
Solution Manual Introduction to Robotics: Analysis, Control, Applications (2nd Ed., Saeed B. Niku)
Solution Manual Theory of Applied Robotics : Kinematics, Dynamics and Control (Reza N. Jazar)
Solution Manual Control of Robot Manipulators in Joint Space (R. Kelly, V. Santibáñez, A. Loría)
Solution Manual Modelling and Control of Robot Manipulators (2nd Ed., Lorenzo Sciavicco, Bruno Siciliano)
Solution Manual Robotics : Modelling, Planning and Control (Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani & Giuseppe Oriolo)
Solution Manual Dynamic Response of Linear Mechanical Systems : Modeling, Analysis and Simulation (Jorge Angeles)
Solution Manual Fundamentals of Robotic Mechanical Systems : Theory, Methods, and Algorithms (3rd Ed., Jorge Angeles)
Solution Manual Fundamentals of Robotic Mechanical Systems : Theory, Methods, and Algorithms (4th Ed., Jorge Angeles)
Solution Manual Matrix Methods in the Design Analysis of Mechanisms and Multibody Systems (John J. Uicker, Bahram Ravani, Pradip N. Sheth)
Solution Manual Kinematic Chains and Machine Components Design (Dan B. Marghitu)
Solution Manual Kinematics, Dynamics, and Design of Machinery (2nd Ed., Waldron & Kinzel)
Solution Manual Kinematics, Dynamics, and Design of Machinery (3rd Ed., Kenneth J. Waldron, Gary L. Kinzel, Sunil K. Agrawal)
Solution Manual Kinematics and Dynamics of Machinery (3rd Ed., Charles E. Wilson & J. Peter Sadler)
Solution Manual Kinematics and Dynamics of Machinery – SI Units (3rd Ed., Charles E. Wilson & J. Peter Sadler)
Solution Manual Machines and Mechanisms : Applied Kinematic Analysis (3rd Ed., David H. Myszka)
Solution Manual Machines and Mechanisms : Applied Kinematic Analysis (4th Ed., David H. Myszka)
Solution Manual Mechanism Design : Analysis and Synthesis (4th Ed., Erdman, Sandor & Kota)
Solution Manual Mechanical Design : A Components Approach (2nd Ed., Peter Childs)
Solution Manual Mechanical Design of Machine Elements and Machines : A Failure Prevention Perspective (1st Ed., Collins)
Solution Manual Mechanical Design of Machine Elements and Machines : A Failure Prevention Perspective (2nd Ed., Collins, Busby & Staab)
Solution Manual Fundamentals of Machine Component Design (3rd Ed., Juvinall)
Solution Manual Fundamentals of Machine Component Design (4th Ed., Juvinall & Marshek)
Solution Manual Fundamentals of Machine Component Design (5th Ed., Juvinall & Marshek)
Solution Manual Machine Component Design – International Student Version (5th Ed., Juvinall & Marshek)
Solution Manual Design of Machine Elements (8th Ed., Spotts)
Solution Manual Machine Elements in Mechanical Design (4th Ed., Mott)
Solution Manual Machine Elements in Mechanical Design – SI Units (4th Ed., Mott)
Solution Manual Machine Elements in Mechanical Design (5th Ed., Mott)
Solution Manual Mechanical Design : An Integrated Approach (1st Ed., Ansel Ugural)
Solution Manual Design of Machinery (3rd Ed., Norton)
Solution Manual Design of Machinery (4th Ed., Norton)
Solution Manual Design of Machinery (5th Ed., Norton)
Solution Manual Machine Design : An Integrated Approach (3rd Ed., Norton)
Solution Manual Machine Design : An Integrated Approach (4th Ed., Norton)
Solution Manual Mechanical Engineering Design (6th Ed., Shigley)
Solution Manual Mechanical Engineering Design (7th Ed., Shigley, Mischke & Budynas)
Solution Manual Shigley’s Mechanical Engineering Design (8th Ed., Budynas & Nisbett)
Solution Manual Shigley’s Mechanical Engineering Design (9th Ed., Budynas & Nisbett)
Solution Manual Shigley’s Mechanical Engineering Design (10th Ed., Budynas & Nisbett)
Solution Manual Fundamentals of Machine Elements (1st Ed., Hamrock)
Solution Manual Fundamentals of Machine Elements (2nd Ed., Hamrock)
Solution Manual Mechanics of Materials (Paul S. Steif)
Solution Manual Mechanics of Materials (2nd Ed., Andrew Pytel & Jaan Kiusalaas)
Solution Manual Mechanics of Materials : A Modern Integration of Mechanics and Materials in Structural Design (Christopher Jenkins & Sanjeev Khanna)
Solution Manual Mechanics of Materials (3th Ed., Ferdinand P. Beer)
Solution Manual Mechanics of Materials (4th Ed., Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf)
Solution Manual Mechanics of Materials (5th Ed., Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf, David Mazurek)
Solution Manual Mechanics of Materials (6th Ed., Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf, David Mazurek)
Solution Manual Mechanics of Materials (7th Ed., Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf, David Mazurek)
Solution Manual Mechanics of Materials (5th Ed., Gere & Timoshenko)
Solution Manual Mechanics of Materials (6th Ed., Gere & Timoshenko)
Solution Manual Mechanics of Materials (7th Ed., Gere & Goodno)
Solution Manual Mechanics of Materials (Ansel Ugural)
Solution Manual Mechanics of Materials : An Integrated Learning System (1st Ed., Timothy Philpot)
Solution Manual Mechanics of Materials : An Integrated Learning System (2nd Ed., Timothy Philpot)
Solution Manual Mechanics of Materials : An Integrated Learning System (3rd Ed., Timothy Philpot)
Solution Manual Mechanics of Materials – SI Version (3rd Ed., Timothy Philpot)
Solution Manual Mechanics of Materials (2nd Ed., Roy R. Craig)
Solution Manual Mechanics of Materials (3rd Ed., Roy R. Craig)
Solution Manual Simplified Mechanics and Strength of Materials (6th Ed., James Ambrose)
Solution Manual Engineering Applications of Dynamics (Dean Karnopp & Donald Margolis)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (Arthur Boresi, Richard Schmidt)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (Arthur Boresi, Richard Schmidt)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (5th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics – SI Version (5th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (6th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics – SI Version (6th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (7th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics – SI Version (7th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (8th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige, Jeffrey N. Bolton)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (5th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics – SI Version (5th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (6th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics – SI Version (6th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (7th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics – SI Version (7th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (8th Ed., J. L. Meriam, L. G. Kraige, Jeffrey N. Bolton)
Solution Manual Vector Mechanics for Engineers : Statics (7th Ed., Ferdinand Beer)
Solution Manual Vector Mechanics for Engineers : Statics (8th Ed., Ferdinand Beer)
Solution Manual Vector Mechanics for Engineers : Statics (9th Ed., Ferdinand Beer)
Solution Manual Vector Mechanics for Engineers : Statics (10th Ed., Ferdinand Beer, E. Russell Johnston, Jr., David Mazurek)
Solution Manual Vector Mechanics for Engineers : Statics (11th Ed., Ferdinand Beer, E. Russell Johnston, Jr., David Mazurek)
Solution Manual Vector Mechanics for Engineers : Dynamics (7th Ed., Ferdinand Beer)
Solution Manual Vector Mechanics for Engineers : Dynamics (8th Ed., Ferdinand Beer)
Solution Manual Vector Mechanics for Engineers : Dynamics (10th Ed., Ferdinand Beer, E. Russell Johnston, Jr., Phillip Cornwell)
Solution Manual Vector Mechanics for Engineers : Dynamics (11th Ed., Ferdinand Beer, E. Russell Johnston, Jr., Phillip Cornwell, Brian Self)
Solution Manual Statics : Analysis and Design of Systems in Equilibrium (Sheppard & Tongue)
Solution Manual Statics : Analysis and Design of Systems in Equilibrium – Update Edition (Sheppard & Tongue)
Solution Manual Dynamics : Analysis and Design of Systems in Motion (Sheppard & Tongue)
Solution Manual Dynamics : Analysis and Design of Systems in Motion (2nd Ed., Sheppard & Tongue)
Solution Manual Dynamics – Engineering Mechanics – SI Version (2nd Ed., Sheppard & Tongue)
Solution Manual Engineering Mechanics – Statics (2nd Ed., William F. Riley, Leroy D. Sturges)
Solution Manual Engineering Mechanics – Dynamics (2nd Ed., William F. Riley, Leroy D. Sturges)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials : An Integrated Approach (2nd Ed., Riley, Sturges & Morris)
Solution Manual Mechanics of Materials (6th Ed., Riley, Sturges & Morris)
Solution Manual Hyperelasticity Primer (Robert M. Hackett)
Solution Manual Introduction to Linear Elasticity (3rd Ed., Phillip L. Gould)
Solution Manual The Linearized Theory of Elasticity (William S. Slaughter)
Solution Manual Computational Methods in Elasticity and Plasticity : Solids and Porous Media (A. Anandarajah)
Solution Manual Basic Engineering Plasticity : An Introduction with Engineering and Manufacturing Applications (David Rees)
Solution Manual Applied Plasticity (2nd Ed. Jagabanduhu Chakrabarty)
Solution Manual Theory of Plasticity (3rd Ed. Jagabanduhu Chakrabarty)
Solution Manual Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials (4th Ed., Richard Hertzberg)
Solution Manual Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials (5th Ed., Richard Hertzberg, Richard Vinci, Jason Hertzberg)
Solution Manual Deformable Bodies and Their Material Behavior (Haslach & Armstrong)
Solution Manual Introduction to the Mechanics of Deformable Solids : Bars and Beams (David Allen)
Solution Manual Intermediate Mechanics of Materials (1st Ed., Barber)
Solution Manual Elasticity (2nd Ed., J.R. Barber)
Solution Manual Elasticity : Theory, Applications, and Numerics (1st Ed., Martin Sadd)
Solution Manual Elasticity : Theory, Applications, and Numerics (2nd Ed., Martin Sadd)
Solution Manual Elasticity : Theory, Applications, and Numerics (3rd Ed., Martin Sadd)
Solution Manual Elasticity in Engineering Mechanics (2nd Ed., Boresi)
Solution Manual Elasticity in Engineering Mechanics (3rd Ed., Boresi, Chong, Lee)
Solution Manual Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity (5th Ed., Ansel C. Ugural & Saul K. Fenster)
Solution Manual Advanced Mechanics of Materials (6th Ed., Boresi)
Solution Manual Advanced Mechanics of Materials (2nd Ed., Cook & Young)
Solution Manual Metal Fatigue in Engineering (2nd Ed., Stephens, Fatemi & Fuchs)
Solution Manual Applied Mechanics for Engineering Technology (8th Ed., Keith M. Walker)
Solution Manual Applied Statics and Strength of Materials (5th Ed. Limbrunner & Spiegel)
Solution Manual Applied Statics and Strength of Materials (6th Ed. George F. Limbrunner, Craig D’Allaird, Leonard Spiegel)
Solution Manual Statics and Strength of Materials (Robert Mott)
Solution Manual Applied Strength of Materials (4th Ed., Mott)
Solution Manual Applied Strength of Materials (5th Ed., Mott)
Solution Manual Intermediate Dynamics for Engineers (Marcelo R.M & Crespo da Silva)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (Michael Plesha, Gary Gray & Francesco Costanzo)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (2nd Ed., Michael Plesha, Gary Gray & Francesco Costanzo)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (Michael Plesha, Gary Gray & Francesco Costanzo)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (2nd Ed., Michael Plesha, Gary Gray & Francesco Costanzo)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (4th Ed., Anthony Bedford & Wallace Fowler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (5th Ed., Anthony Bedford & Wallace Fowler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics – SI Units (5th Ed., Anthony Bedford, Wallace Fowler & Yusof Ahmad)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (4th Ed., Anthony Bedford & Wallace Fowler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (5th Ed., Anthony Bedford & Wallace Fowler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics – SI Units (5th Ed., Anthony Bedford, Wallace Fowler & Yusof Ahmad)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics & Dynamics (5th Ed., Anthony Bedford & Wallace Fowler)
Solution Manual Elastic And Inelastic Stress Analysis (Irving Shames)
Solution Manual Strength of Materials – A New Unified Theory for the 21st Century (Surya Patnaik & Dale Hopkins)
Solution Manual Statics and Strengths of Materials (6th Ed., Morrow & Kokernak)
Solution Manual Statics and Strengths of Materials (7th Ed., Morrow & Kokernak)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (11th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (12th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics – SI Units (12th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (13th Ed., Hibbeler)
Solution manual Mechanics for Engineers : Statics – SI Edition (13th Ed., Hibbeler & Kai Beng Yap)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics (14th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics in SI Units (14th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (11th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (12th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics – SI Units (12th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (13th Ed., Hibbeler)
Solution manual Mechanics for Engineers : Dynamics – SI Edition (13th Ed., Hibbeler & Kai Beng Yap)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics (14th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Dynamics in SI Units (14th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Engineering Mechanics : Statics & Dynamics (14th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Mechanics of Materials (4th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Mechanics of Materials (6th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Mechanics of Materials (7th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Mechanics of Materials – SI Units (7th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Mechanics of Materials (8th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Mechanics of Materials – SI Units (8th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Mechanics of Materials (9th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Mechanics of Materials – SI Edition (9th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Mechanics of Materials (10th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials (Beer, Johnston, DeWolf & Mazurek)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials (2nd Ed., Beer, Johnston, DeWolf & Mazurek)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials (Bedford, Liechti & Fowler)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials (2nd Ed., Hibbeler)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials – SI Units (2nd Ed., Hibbeler)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials (3rd Ed., Hibbeler)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials – SI Units (3rd Ed., Hibbeler, Fan Sau Cheong)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials (4th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials – SI Edition (4th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Statics and Mechanics of Materials (5th Ed., Hibbeler)
Solution Manual Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics (2nd Ed., Reddy)
Solution Manual Vibration Dynamics and Control (GianCarlo Genta)
Solution Manual Vibration of Mechanical Systems (Alok Sinha)
Solution Manual The Physics of Vibrations and Waves (6th Ed., Pain)
Solution Manual Engineering Vibrations (3rd Ed., Inman)
Solution Manual Engineering Vibrations (4th Ed., Inman)
Solution Manual Engineering Vibrations – International Edition (4th Ed., Inman)
Solution Manual Theory of Vibrations with Applications (3rd Ed., William T. Thomson, Marie Dillon Dahleh)
Solution Manual Theory of Vibrations with Applications (5th Ed., William T. Thomson, Marie Dillon Dahleh)
Solution Manual Mechanical Vibrations – Modeling and Measurement (Tony L. Schmitz, K. Scott Smith)
Solution Manual Mechanical Vibrations (4th Ed., Singiresu S. Rao)
Solution Manual Mechanical Vibrations – SI Units (4th Ed., Singiresu S. Rao)
Solution Manual Mechanical Vibrations (5th Ed., Singiresu S. Rao)
Solution Manual Mechanical Vibrations – SI Units (5th Ed., Singiresu S. Rao)
Solution Manual Mechanical Vibrations (6th Ed., Singiresu S. Rao)
Solution Manual Theory of Vibration : An Introduction (2nd Ed., A.A. Shabana)
Solution Manual Vibration of Discrete and Continuous Systems (2nd Ed., Ahmed Shabana)
Solution Manual Introduction to Finite Element Vibration Analysis (Maurice Petyt)
Solution Manual Introduction to Finite Element Vibration Analysis (2nd Ed., Maurice Petyt)
Solution Manual Vibrations and Stability : Advanced Theory, Analysis, and Tools (2nd Ed., Jon J. Thomsen)
Solution Manual Dynamics and Vibration : An Introduction (Magd Abdel Wahab)
Solution Manual Mechanical Vibration (William J. Palm, III)
Solution Manual Random Vibrations : Analysis of Structural and Mechanical Systems (Loren Lutes & Shahram Sarkani)
Solution Manual Mechanical and Structural Vibrations : Theory and Applications (by Jerry H. Ginsberg)
Solution Manual Fundamentals of Structural Integrity : Damage Tolerant Design and Nondestructive Evaluation (Alten F. Grandt)
Solution Manual Calculus for Engineers (4th Ed., Donald Trim)
Solution Manual Engineering Mathematics : A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and Systems Engineers (4th Ed., Anthony Croft, Robert Davison, Martin Hargreaves, James Flint)
Solution manual Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering, Science, and Mathematics (3rd Ed., E. Saff & Arthur Snider)
Solution manual Probability & Statistics for Engineers & Scientists (9th Ed., Walpole, Myers, Ye)
Solution manual Miller & Freund’s Probability and Statistics for Engineers (8th Ed., Johnson, Miller, Freund)
Solution Manual A First Course in the Finite Element Method (4th Ed., Daryl L. Logan)
Solution Manual Introduction to Finite Elements in Engineering (3rd Ed.,Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu)
Solution Manual Introduction to Finite Elements in Engineering (4th Ed.,Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu)
Solution Manual Introduction to Finite Elements in Engineering – International Edition (4th Ed.,Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu)
Solution Manual Finite Element Analysis Theory and Application with ANSYS (3rd Ed., Moaveni)
Solution Manual Finite Element Analysis Theory and Application with ANSYS (4th Ed., Moaveni)
Solution Manual Finite Element Analysis : Theory and Application with ANSYS – Golbal Edition (4th Ed., Moaveni)
Solution Manual An Introduction to the Finite Element Method (3rd Ed., J. N. Reddy)
Solution Manual Fundamentals of Finite Element Analysis (1st Ed., David V. Hutton)
Solution Manual The Finite Element Method in Engineering (4th Ed., Rao)
Solution Manual The Finite Element Method in Engineering (5th Ed., Rao)
Solution Manual The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS (Madenci & Guven)
Solution Manual Introduction to Finite Element Analysis and Design (Nam-Ho Kim, Bhavani V. Sankar)
Solution Manual Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis (Nam-Ho Kim)
Solution Manual Introduction to the Finite Element Method : Theory, Programming and Applications (Erik G. Thompson)
Solution Manual The Finite Element Method : Its Basis and Fundamentals (6th Ed., Zienkiewicz, R. L. Taylor & J.Z. Zhu)
Solution Manual Fundamental Finite Element Analysis and Applications : with Mathematica and Matlab Computations (Asghar Bhatti)
Solution Manual Advanced Topics in Finite Element Analysis of Structures : With Mathematica and MATLAB Computations (Asghar Bhatti)
Solution Manual Modeling and Analysis of Dynamic Systems (3rd Ed., Close)
Solution Manual Modeling and Simulation of Dynamic Systems (Robert Woods, Jr. & Kent Lawrence)
Solution Manual Modeling, Analysis, and Control of Dynamic Systems (2nd Ed., William J. Palm, III)
Solution Manual Control System Dynamics (Robert N. Clark)
Solution Manual System Dynamics (1st Ed., William J Palm III)
Solution Manual System Dynamics (2nd Ed., William J Palm III)
Solution Manual System Dynamics (3rd Ed., William J Palm III)
Solution Manual System Dynamics and Response (S. Graham Kelly)
Solution Manual Dynamic Systems : Modeling, Simulation, and Control (Craig A. Kluever)
Solution Manual System Dynamics for Engineering Students : Concepts and Applications (Nicolae Lobontiu)
Solution Manual Dynamic Modeling and Control of Engineering Systems (2nd Ed., J. Lowen Shearer, Bohdan Kulakowski, John Gardner)
Solution Manual Dynamic Modeling and Control of Engineering Systems (3rd Ed., Bohdan T. Kulakowski, John F. Gardner, J. Lowen Shearer)
Solution Manual System Dynamics : Modeling and Simulation of Mechatronic Systems (4th Ed., Karnopp, Margolis & Rosenberg)
Solution Manual System Dynamics : Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems (5th Ed., Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg)
Solution Manual Concepts and Applications of Finite Element Analysis (4th Ed., Cook, Malkus, Plesha & Witt)
Solution Manual Finite Element Modeling for Stress Analysis (Robert Cook)
Solution Manual Principles of Fracture Mechanics (R. J. Sanford)
Solution Manual Fracture Mechanics (Chin-Teh Sun & Zhihe Jin)
Solution Manual Fracture Mechanics : Fundamentals and Applications (2nd Ed., T.L. Anderson)
Solution Manual Mechanical Behavior of Materials (3rd Ed., Dowling)
Solution Manual Mechanical Behavior of Materials (4th Ed., Dowling)
Solution Manual Mechanical Behavior of Materials – International Edition (4th Ed., Dowling)
Solution Manual Mechanical Behavior of Materials (W.F. Hosford)
Solution Manual Mechanical Behavior of Materials (2nd. Ed., W.F. Hosford)
Solution Manual Mechanical Behavior of Materials (Keith Bowman)
Solution Manual Mechanical Behavior of Materials (2nd Ed., Marc André Meyers, Krishan Kumar Chawla)
Solution Manual Theory and Design for Mechanical Measurements (4th Ed., Figliola & Beasley)
Solution Manual Theory and Design for Mechanical Measurements (5th Ed., Figliola & Beasley)
Solution Manual Theory and Design for Mechanical Measurements – International Student Version (5th Ed., Figliola & Beasley)
Solution Manual Theory and Design for Mechanical Measurements (6th Ed., Figliola & Beasley)
Solution Manual Mechanical Measurements (6th Ed., Beckwith, Marangoni & Lienhard)
Solution Manual Measurement and Instrumentation : Theory and Application (Alan Morris & Reza Langari)
Solution Manual Measurement and Instrumentation : Theory and Application (2nd Ed., Alan S Morris & Reza Langari)
Solution Manual Measurement and Data Analysis for Engineering and Science (1st Ed., Patrick Dunn)
Solution Manual Measurement and Data Analysis for Engineering and Science (2nd Ed., Patrick Dunn)
Solution Manual Design and Analysis of Lean Production Systems (Askin & Goldberg)
Solution Manual Computer-Aided Manufacturing (3rd Ed., Tien-Chien Chang, Richard A. Wysk, Hsu-Pin Wang)
Solution Manual Work Systems : The Methods, Measurement & Management of Work (Mikell P. Groover)
Solution Manual Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (2nd Ed., Groover)
Solution Manual Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (3rd Ed., Groover)
Solution Manual Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (4th Ed., Groover)
Solution Manual Fundamentals of Modern Manufacturing : Materials, Processes, and Systems (2nd Ed., Mikell Groover)
Solution Manual Fundamentals of Modern Manufacturing : Materials, Processes, and Systems (3rd Ed., Mikell Groover)
Solution Manual Fundamentals of Modern Manufacturing : Materials, Processes, and Systems (4th Ed., Mikell Groover)
Solution Manual Principles of Modern Manufacturing – SI Version (4th Ed., Mikell P. Groover)
Solution Manual Fundamentals of Modern Manufacturing : Materials, Processes, and Systems (5th Ed., Mikell Groover)
Solution Manual Principles of Modern Manufacturing – SI Version (5th Ed., Mikell P. Groover)
Solution Manual Introduction to Manufacturing Processes (Mikell Groover)
Solution Manual Materials and Processes in Manufacturing (9th Ed., E. Paul DeGarmo, J. T. Black, Ronald A. Kohser)
Solution Manual DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing (10th Ed., E. Paul DeGarmo, J. T. Black, Ronald A. Kohser)
Solution Manual DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing (11th Ed., J. T. Black, Ronald A. Kohser)
Solution Manual DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing – International Student Version (11th Ed., J. T. Black, Ronald A. Kohser)
Solution Manual Principles of Metal Manufacturing Processes (Beddoes & Bibby)
Solution Manual Design for Manufacturing : A Structured Approach (Corrado Poli)
Solution Manual Fundamentals of Manufacturing (2nd Ed., Philip D. Rufe)
Solution Manual Engineering Materials Science (Milton Ohring)
Solution Manual Materials for Engineers (William F. Hosford)
Solution Manual Engineering Materials : Properties and Selection (8th Ed., Budinski)
Solution Manual Engineering Materials : Properties and Selection (9th Ed., Budinski)
Solution Manual Materials Science for Engineering Students (Traugott Fischer)
Solution Manual Essentials of Modern Materials Science and Engineering (James Newell)
Solution Manual Science and Design of Engineering Materials (2nd Ed., Schaffer, Saxena, et al)
Solution Manual Structure and Properties of Engineering Materiales (5th Ed., Daniel Henkel & Alan Pense)
Solution Manual Materials and Sustainable Development (Michael Ashby)
Solution Manual Materials and Design – The Art and Science of Material Selection in Product Design (3rd Ed., Michael Ashby, Kara Johnson)
Solution Manual Materials Selection in Mechanical Design (3rd Ed., Michael Ashby)
Solution Manual Materials Selection in Mechanical Design (4th Ed., Michael Ashby)
Solution Manual Materials Selection in Mechanical Design (5th Ed., Michael Ashby)
Solution Manual Materials : Engineering, Science, Processing and Design (1st Ed., Michael Ashby, Hugh Shercliff & David Cebon)
Solution Manual Materials : Engineering, Science, Processing and Design (2nd Ed., Michael Ashby, Hugh Shercliff & David Cebon)
Solution Manual Materials : Engineering, Science, Processing and Design (3rd Ed., Michael Ashby, Hugh Shercliff & David Cebon)
Solution Manual Engineering Materials Vol. 1 : An Introduction to Properties, Applications and Design (3rd Ed., Michael Ashby & David Jones)
Solution manual Engineering Materials Vol. 1 : An Introduction to Properties, Applications and Design (4th Ed., Michael Ashby & David Jones)
Solution Manual Engineering Materials Vol. 2 : An Introduction to Microstructures, Processing and Design (3rd Ed., Michael Ashby & David Jones)
Solution manual Engineering Materials Vol. 2 : An Introduction to Microstructures and Processing (4th Ed., Michael Ashby & David Jones)
Solution Manual Materials Science and Engineering : An Introduction (6th Ed., William Callister)
Solution Manual Materials Science and Engineering : An Introduction (7th Ed., William Callister)
Solution Manual Materials Science and Engineering : An Introduction (8th Ed., William Callister)
Solution Manual Materials Science and Engineering : An Introduction – SI VERSION (8th Ed., William Callister & David G. Rethwisch)
Solution Manual Fundamentals of Materials Science and Engineering : Integrated Approach (2nd Ed., William Callister)
Solution Manual Fundamentals of Materials Science and Engineering : Integrated Approach (3rd Ed., William Callister)
Solution Manual Fundamentals of Materials Science and Engineering : Integrated Approach – International Student Version (3rd Ed., William Callister & David Rethwisch)
Solution manual Fundamentals of Materials Science and Engineering : Integrated Approach (4th Ed., William Callister & David G. Rethwisch)
Solution manual Fundamentals of Materials Science and Engineering – SI Version (4th Ed., William Callister & David G. Rethwisch)
Solution Manual Foundations of Materials Science and Engineering (3rd Ed, Smith)
Solution Manual Foundations of Materials Science and Engineering (4th Ed, Smith & Hashemi)
Solution Manual Foundations of Materials Science and Engineering (5th Ed, Smith & Hashemi)
Solution Manual Introduction to Materials Science and Engineering : A Guided Inquiry (Elliot P. Douglas)
Solution Manual Introduction to Materials Science for Engineers (6th Ed., Shackelford)
Solution Manual Introduction to Materials Science for Engineers (7th Ed., Shackelford)
Solution Manual Introduction to Materials Science for Engineers – International Edition (7th Ed., Shackelford)
Solution Manual Introduction to Materials Science for Engineers (8th Ed., Shackelford)
Solution Manual Introduction to Materials Science for Engineers – Global Edition (8th Ed., Shackelford)
Solution Manual Manufacturing Facilities Design and Material Handling (3rd Ed., Meyers & Stephens)
Solution Manual Manufacturing Facilities Design and Material Handling (4th Ed., Stephens & Meyers)
Solution Manual Technology Of Machine Tools (7th Ed., Steve F. Krar, Arthur R. Gill, Peter Smid)
Solution Manual Manufacturing Processes for Engineering Materials (5th Ed. Kalpakjian & Schmid)
Solution Manual Manufacturing Processes for Engineering Materials – SI Units (5th Ed. Kalpakjian, Schmid & Chih-Wah Kok)
Solution Manual Manufacturing, Engineering & Technology (5th Ed. Kalpakjian & Schmid)
Solution Manual Manufacturing, Engineering & Technology (6th Ed. Kalpakjian & Schmid)
Solution Manual Manufacturing, Engineering & Technology – SI Units (6th Ed. Kalpakjian & Schmid)
Solution Manual Manufacturing, Engineering & Technology (7th Ed. Kalpakjian & Schmid)
Solution Manual Manufacturing, Engineering & Technology – SI Edition (7th Ed. Kalpakjian & Schmid)
Solution Manual Metal Forming : Mechanics and Metallurgy (3rd Ed., William F. Hosford, Robert M. Caddell)
Solution Manual Metal Forming : Mechanics and Metallurgy (4th Ed., William F. Hosford, Robert M. Caddell)
Solution Manual Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control (Zaki Ahmad)
Solution manual Corrosion and Corrosion Control : An Introduction to Corrosion Science and Engineering (4th Ed., R. Winston Revie & Herbert H. Uhlig)
Solution Manual Steels : Microstructure and Properties (3rd Ed. Bhadeshia & Honeycombe)
Solution Manual Analysis and Performance of Fiber Composites (3rd Ed., Bhagwan Agarwal, Lawrence Broutman & K. Chandrashekhara)
Solution Manual Nanoengineering of Structural, Functional and Smart Materials (Mark Schulz, Ajit Kelkar, Mannur Sundaresan)
Solution Manual Applied Manufacturing Process Planning : With Emphasis on Metal Forming and Machining (Nelson, Schneider)
Solution Manual Mastering CAD/CAM (1st Ed., Ibrahim Zeid)
Solution Manual Principles of CAD/CAM/CAE (Kunwoo Lee)
Solution Manual Computational Engineering – Introduction to Numerical Methods (Michael Schäfer)
Solution Manual Computer Numerical Control : Operation and Programming (3rd Ed., Stenerson & Curran)
Solution Manual Introduction to Computer Numerical Control (4th Ed., Valentino & Goldenberg)
Solution Manual Introduction to Computer Numerical Control (5th Ed., Valentino & Goldenberg)
Solution Manual Linear State-Space Control Systems (Robert L. Williams, II & Douglas A. Lawrence)
Solution Manual Gas Turbine Theory (6th Ed., H.I.H. Saravanamuttoo, G.F.C. Rogers, H. Cohen & Paul Straznicky)
Solution Manual Rocket Propulsion Elements (7th Ed., George P. Sutton & Oscar Biblarz)
Solution Manual Rocket Propulsion Elements (8th Ed., George P. Sutton & Oscar Biblarz)
Solution Manual Orbital Mechanics for Engineering Students (1st Ed., Howard Curtis)
Solution Manual Orbital Mechanics for Engineering Students (2nd Ed., Howard Curtis)
Solution Manual Orbital Mechanics for Engineering Students (3rd Ed., Howard Curtis)
Solution Manual Atmospheric and Space Flight Dynamics : Modeling and Simulation with MATLAB and Simulink (Ashish Tewari)
Solution Manual Flight Dynamics Principles : A Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control (2nd Ed., M.V. Cook)
Solution Manual Flight Dynamics Principles : A Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control (3rd Ed., M.V. Cook)
Solution Manual Mechanics of Flight (1st Ed., Warren F. Phillips)
Solution Manual Mechanics of Flight (2nd Ed., Warren F. Phillips)
Solution Manual Modern Flight Dynamics (David K. Schmidt)
Solution Manual Fundamentals of Airplane Flight Mechanics (David G. Hull)
Solution Manual Dynamics of Flight : Stability and Control (3rd Ed., Bernard Etkin & Lloyd Duff Reid)
Solution Manual Aircraft Rescue and Firefighting (5th Ed., IFSTA)
Solution Manual Aircraft Dynamics : From Modeling to Simulation (Marcello Napolitano)
Solution Manual Aircraft Propulsion (Saeed Farokhi)
Solution Manual Aircraft Propulsion (2nd Ed., Saeed Farokhi)
Solution Manual Aircraft Performance (Maido Saarlas)
Solution Manual Design of Aircraft (Thomas C. Corke)
Solution Manual Flight Performance of Fixed and Rotary Wing Aircraft (Antonio Filippone)
Solution Manual Fundamentals Of Aircraft Structural Analysis (Howard Curtis)
Solution Manual Aircraft Control and Simulation (2nd Ed., Brian Stevens & Frank Lewis)
Solution Manual Aircraft Control and Simulation (3rd Ed., Brian Stevens, Frank Lewis, Eric Johnson)
Solution Manual Aircraft Structures for Engineering Students (3rd Ed., T.H.G. Megson)
Solution Manual Aircraft Structures for Engineering Students (4th Ed., T.H.G. Megson)
Solution Manual Aircraft Structures for Engineering Students (5th Ed., T.H.G. Megson)
Solution Manual Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics (2nd Ed., Barnes W. McCormick)
Solution Manual Aerodynamics for Engineering Students (6th Ed., E. L. Houghton, P. W. Carpenter, Steven Collicott, Dan Valentine)
Solution Manual Aerodynamics for Engineering Students (7th Ed., E. L. Houghton, P. W. Carpenter, Steven Collicott, Dan Valentine)
Solution Manual Introduction to Aircraft Structural Analysis (T.H.G. Megson)
Solution Manual Introduction to Aircraft Structural Analysis (2nd Ed., T.H.G. Megson)
Solution Manual Mechanics of Aircraft Structures (2nd Ed, C. T. Sun)
Solution Manual Principles of Helicopter Aerodynamics (1st Ed., Leishman)
Solution Manual Principles of Helicopter Aerodynamics (2nd Ed., Leishman)
Solution Manual Fundamentals of Aerodynamics (2nd Ed., Anderson)
Solution Manual Fundamentals of Aerodynamics (3th Ed., Anderson)
Solution Manual Fundamentals of Aerodynamics (4th Ed., Anderson)
Solution Manual Fundamentals of Aerodynamics (5th Ed., Anderson)
Solution Manual Fundamentals of Aerodynamics (6th Ed., Anderson)
Solution Manual Aerodynamics for Engineers (5th Ed., John Bertin & Russell Cummings)
Solution Manual Aerodynamics for Engineers (6th Ed., John Bertin & Russell Cummings)
Solution Manual Aerodynamics for Engineers – International Edition (6th Ed., John Bertin & Russell Cummings)
Solution Manual Introduction to Flight (5th Ed., Anderson)
Solution Manual Introduction to Flight (6th Ed., Anderson)
Solution Manual Introduction to Flight (7th Ed., Anderson)
Solution Manual Introduction to Flight (8th Ed., Anderson)
Test bank Practical Aviation Security : Predicting and Preventing Future Threats (3rd Ed., Jeffrey Price & Jeffrey Forrest)
Test bank Practical Airport Operations, Safety, and Emergency Management : Protocols for Today and the Future (Jeffrey Price & Jeffrey Forrest)
Solution Manual Mechatronics : Principles and Applications (Godfrey Onwubolu)
Solution Manual Mechatronics (Sabri Cetinkunt)
Solution Manual Introduction to Mechatronic Design (J. Edward Carryer, Matthew Ohline & Thomas Kenny)
Solution Manual Introduction to Mechatronics and Measurement Systems (2nd Ed., David Alciatore & Michael Histand)
Solution Manual Introduction to Mechatronics and Measurement Systems (3rd Ed., David Alciatore & Michael Histand)
Solution Manual Introduction to Mechatronics and Measurement Systems (4th Ed., David Alciatore & Michael Histand)
Solution Manual Introduction to Engineering Experimentation (2nd Ed., Wheeler & Ganji)
Solution Manual Introduction to Engineering Experimentation (3rd Ed., Wheeler & Ganji)
Solution manual Principles of Gas-Solid Flows (Liang-Shih Fan & Chao Zhu)
Solution Manual Gas Dynamics (3rd Ed., John & Keith)
Solution Manual Fundamentals of Gas Dynamics (2nd Ed, Robert D. Zucker)
Solution Manual Foundations of Gas Dynamics (Ruey-Hung Chen)
Solution Manual Theory of Ground Vehicles (3rd Ed., J. Y. Wong)
Solution Manual Theory of Ground Vehicles (4th Ed., J. Y. Wong)
Solution Manual Vehicle Dynamics : Theory and Application (Reza Jazar)
Solution Manual Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine (2nd Ed., Willard W. Pulkrabek)
Solution Manual Internal Combustion Engines : Applied Thermosciences (2nd Ed., Ferguson & Kirkpatrick)
Solution Manual Internal Combustion Engines : Applied Thermosciences (3rd Ed., Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick)
Solution Manual Advanced Engine Performance Diagnosis (4th Ed., James Halderman)
Solution Manual Automotive Engines (8th Ed., Crouse)
Solution Manual Automotive Heating & Air Conditioning (5th Ed., Tom Birch)
Solution Manual Diagnosis and Troubleshooting of Automotive Electrical, Electronic, and Computer Systems (5th Ed., James Halderman)
Solution Manual Automotive Brake Systems Package (4th Ed., Rehkopf)
Solution Manual Automotive Brake Systems (4th Ed., Halderman)
Solution Manual Automotive Engine Performance (2nd Ed., Halderman)
Solution Manual Automotive Engines : Theory and Servicing (6th Ed., James Halderman)
Solution Manual Automotive Fuel and Emissions Control Systems (2nd Ed., James Halderman & James Linder)
Solution Manual Automotive Science and Mathematics (Allan Bonnick)
Solution Manual Automotive Mathematics (Jason Rouvel)
Solution Manual Automotive Service Management (Andrew Rezin)
Solution Manual Automotive Technology : Principles, Diagnosis, and Service (3rd Ed., Halderman)
Solution Manual Automotive Steering, Suspension, and Alignment (4th Ed., Halderman)
Solution Manual Automatic Transmissions & Transaxles (4th Ed., Tom Birch & Chuck Rockwood)
Solution Manual Hybrid and Alternative Fuel Vehicles (Halderman & Martin)
Solution Manual Manual Drivetrains and Axles (5th Ed., Birch & Rockwood)
Solution Manual Blueprint Reading for the Machine Trades (6th Ed., Schultz & Smith)
Solution Manual Blueprint Reading for the Machine Trades (7th Ed., Schultz & Smith)
Solution Manual Modern Welding Technology (6th Ed., Cary & Helzer)
Solution Manual Welding : Principles and Practices (5th Ed., Edward R. Bohnart)
Solution Manual Tissue Engineering (Bernhard O. Palsson & Sangeeta N. Bhatia)
Solution Manual Tissue Engineering (Clemens van Blitterswijk, et al.)
Solution Manual Tissue Mechanics (Cowin, Doty)
Solution Manual Technology and Society (3rd Ed., Hjorth, Eichler, Khan & Morello)
Solution Manual BTEC First Engineering Curriculum Support Pack (Mike Tooley)
Solution Manual BTEC First Engineering (Mike Tooley)
Solution Manual Exploring Engineering : An Introduction to Engineering and Design (1st Ed., Philip Kosky, George Wise, Robert Balmer & William Keat)
Solution Manual Exploring Engineering : An Introduction to Engineering and Design (2nd Ed., Philip Kosky, Robert Balmer, William Keat & George Wise)
Solution Manual Engineering Science (5th Ed., W. Bolton)
Solution Manual Principles of Energy Conversion (2nd Ed., Archie W. Culp)
Solution Manual Introduction to Wind Principles (Thomas E. Kissell)
Solution Manual Introduction to Solar Principles (Thomas E. Kissell)
Solution Manual Renewable Energy Systems (David M. Buchla, Thomas E. Kissell, Thomas L. Floyd)
Solution Manual Fundamentals of Renewable Energy Processes (1st Ed., Aldo da Rosa)
Solution Manual Fundamentals of Renewable Energy Processes (2nd Ed., Aldo da Rosa)
Solution Manual Fundamentals of Renewable Energy Processes (3rd Ed., Aldo da Rosa)
Solution Manual Renewable Energy Engineering (Nicholas Jenkins, Janaka Ekanayake)
Solution Manual Alternative Energy Systems (B. K. Hodge)
Solution Manual Engineering Optimization : Theory and Practice (4th Ed., Singiresu S. Rao)
Solution Manual Quality and Reliability in Engineering (Tirupathi R. Chandrupatla)
Solution Manual Optimization Concepts and Applications in Engineering (2nd Ed., Ashok D. Belegundu, Tirupathi R. Chandrupatla)
Solution Manual Applied Optimization : Formulation and Algorithms for Engineering Systems (Ross Baldick)
Solution Manual Modeling, Analysis and Optimization of Process and Energy Systems (F. Carl Knopf)
Solution Manual Solar Energy Engineering : Processes and Systems (Soteris Kalogirou)
Solution Manual Solar Energy Engineering : Processes and Systems (2nd Ed., Soteris Kalogirou)
Solution Manual Solar Engineering of Thermal Processes (2nd Ed., John Duffie & William Beckman)
Solution Manual Solar Engineering of Thermal Processes (3rd Ed., John Duffie & William Beckman)
Solution Manual Solar Engineering of Thermal Processes (4th Ed., John Duffie & William Beckman)
Solution Manual Energy Technology and Directions for the Future (Fanchi)
Solution Manual Power Generation, Operation and Control (3rd Ed., Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, Gerald B. Sheble)
Solution Manual Power Generation Technologies (Paul Breeze)
Solution Manual Applied Numerical Analysis Using MATLAB (2nd Ed., Laurene v. Fausett)
Solution Manual Numerical Methods Using Matlab (4th Ed., John H. Mathews, Kurtis K. Fink)
Solution manual A Friendly Introduction to Numerical Analysis (Bradie)
Solution Manual Foundations of Engineering (2nd Ed, Holtzapple & Dan Reece)
Solution Manual Industrial Mechanics and Maintenance (3rd Ed., Larry Chastain)
Solution Manual Mechanical and Electrical Equipment for Buildings (10th Ed., Stein, Reynolds, Grondzik, Kwok)
Solution Manual Mechanical and Electrical Equipment for Buildings (11th Ed., Grondzik, Kwok, Stein & Reynolds)
Solution Manual Mechanical & Electrical Systems in Buildings (4th Ed., Richard Janis & William Tao)
Solution Manual Mechanical & Electrical Systems in Buildings (5th Ed., Richard Janis & William Tao)
Solution Manual Engineering Drawing And Design (7th Ed., Jensen, Helsel & Short)
Solution Manual Technical Drawing (13th Ed., by Frederick Giesecke, Alva Mitchell, Henry Spencer, Ivan Hill, John Thomas Dygdon, James Novak, Shawna Lockhart)
Solution Manual Technical Drawing with Engineering Drawing (14th Ed., by Frederick Giesecke, Alva Mitchell, Henry Spencer, Ivan Hill, John Thomas Dygdon, James Novak, Shawna Lockhart)
Solution Manual Pipe Drafting and Design (3rd Ed., Roy A. Parisher)
Solution Manual Introduction to Solid Modeling Using SolidWorks 2014 (10th Ed., William E. Howard, Joseph C. Musto)
Solution Manual Autodesk Inventor (James M. Leake)
Solution Manual Engineering Design Graphics : Sketching, Modeling, and Visualization (1st Ed., James Leake & Jacob Borgerson)
Solution Manual Engineering Design Graphics : Sketching, Modeling, and Visualization (2nd Ed., James Leake & Jacob Borgerson)
Solution Manual Orthopaedic Biomechanics : Mechanics and Design in Musculoskeletal Systems (Donald Bartel, Dwight Davy & Tony Keaveny)
Solution Manual Science for Engineering (3rd Ed., John Bird)

Solution Manual for Modern Computer Algebra – Joachim Gathen, Jürgen Gerhard

 حل المسائل کتاب جبر مدرن کامپیوتری یواخیم گاتن و یورگن گرهارد – ویرایش دوم

Solution Manual for Modern Computer Algebra – 2nd Edition

نویسنده(گان): Joachim von zur Gathen, Jürgen Gerhard

توضیح اینکه این حل المسائل به همه مسائل کتاب پاسخ نداده است و تنها شامل مسائل منتخب از 24 فصل می بشاد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 113
حجم فایل زیپ شده 940 کیلوبایت

***

Solution Manual for Queueing Systems – Leonard Kleinrock

حل المسائل کتاب سیستم های صف لئونارد کلینراک – جلد 1: نظریه

Solution Manual for Queueing Systems – Vol1: Theory

نویسنده(گان): Leonard Kleinrock

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 231
حجم فایل زیپ شده 3.28 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Survey Sampling – Richard Scheaffer, William Mendenhall

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر بررسی های نمونه ای شیفر، مندنهال و آت – ویرایش ششم

Solution Manual for Elementary Survey Sampling – 6th Edition

نویسنده(گان): Richard L. Scheaffer, William Mendenhall, R. Lyman Ott, Kenneth G. Gerow

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 83
حجم فایل زیپ شده 16.3 مگابایت

***

Solution Manual for Doing Bayesian Data Analysis – John Kruschke

حل المسائل کتاب تحلیل داده بیزی جان کراشکه – ویرایش اول

Solution Manual for Doing Bayesian Data Analysis: A Tutorial with R and BUGS – 1st Edition

نویسنده(گان): John K. Kruschke

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 187
حجم فایل زیپ شده 8.44 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Algebra and Its Applications – Gilbert Strang

حل المسائل کتاب جبر خطی و کاربردهای گیلبرت استرانگ – ورایش سوم

Solution Manual for Linear Algebra and Its Applications – 3rd Edition

نویسنده(گان): Gilbert Strang

این مجموعه شامل حل اکثر مسایل فصل 1 الی آخر فصل 8 (مجموعا 8 فصل و تعداد 654 حل) می باشد. این مجموعه تمرینات آخر بخش ها “Problem Set” و آخر فصل ها “Review Exercises” ها را پوشش می دهد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. برای حل هر تمرین یک فایل وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایلها به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

لیست تمرینات حل شده : بخش اول    بخش دوم

مشخصات فایل

فرمت عکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده 654
حجم فایل زیپ شده 188 مگابایت

به جهت سهولت دانشجویان، فایل در دو بخش برای فروش قرار گرفته است. البته کل مجموعه فوق به صورت یکجا نیز به فروش گذاشته شده است.

***

بخش اول حل المسائل: حل تمرینات فصل اول الی آخر فصل سوم (جمعا تعداد 335 تمرین)

***

بخش دوم حل المسائل: حل تمرینات فصل چهارم الی آخر فصل هشتم (جمعا تعداد 319 تمرین)

***

کل حل المسائل به صورت یکجا: حل تمرینات فصل اول الی آخر فصل هشتم (جمعا تعداد 654 تمرین)

Solution Manual for Engineering Optimization – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب بهینه سازی مهندسی رائو – ویرایش چهارم

Solution Manual for  Engineering Optimization: Theory and Practice – Fourth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 680
حجم فایل زیپ شده 11.5 مگابایت

***

Solution Manual for Measures, Integrals and Martingales – René Schilling

حل المسائل کتاب محاسبات، انتگرال ها و مارتینگال های رنه اسچیلینگ – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Measures, Integrals and Martingales – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): René L. Schilling

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 336
حجم فایل زیپ شده 2.98 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 238
حجم فایل زیپ شده 1.21 مگابایت

***

Solution Manual for Finite Mathematics and Calculus – Margaret Lial, Ray Greenwell

حل المسائل کتاب ریاضیات و حساب دیفرانسیل و انتگرال معین مارگارت لیال – ویرایش نهم

Solution Manual for Finite Mathematics and Calculus with applications – 9th Edition

نویسنده(گان): Margaret L Lial; Raymond N Greenwell; Nathan P Ritchey

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 68
حجم فایل زیپ شده 731 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Regression Analysis – George Seber, Alan Lee

حل المسائل کتاب تحلیل رگرسیون خطی جورج صبر – ویرایش دوم

Solution Manual for Linear Regression Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): George A. F. Seber, Alan J. Lee

این حل، شامل حل همه مسائل نمی باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 40
حجم فایل زیپ شده 1.16 مگابایت

***

Solution Manual for Foundations of Combinatorics with Applications – Edward Bender, Gill Williamson

حل المسائل کتاب مبانی ترکیبات به همراه کاربردهای ادوارد بندر و گیل ویلیامسون

Solution Manual for Foundations of Combinatorics with Applications – Edward Bender, Gill Williamson

نویسنده(گان): Edward A. Bender, S. Gill Williamson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 110
حجم فایل زیپ شده 577 کیلوبایت

***

Solution Manual for Calculus – Robert Ellis, Denny Gulick

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال رابرت الیس و دن‍ی‌ گ‍ول‍ی‍ک‌ – ویرایش ششم

Solution Manual for Calculus – 6th Edition

نویسنده(گان): Robert Ellis, Denny Gulick

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 926
حجم فایل زیپ شده 33.7 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Statistics – Richard Larsen, Morris Marx

حل المسائل کتاب آمار ریاضیاتی و کاربردهای ریچارد لارسن – ویرایش پنجم

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications, 5th Edition

نویسنده(گان): Richard J. Larsen, Morris L. Marx

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 219
حجم فایل زیپ شده 1.88 مگابایت

***

Solution Manual for Applied Multivariate Statistical Analysis – Richard Arnold Johnson, Dean Wichern

حل المسائل کتاب تحلیل آماری چند متغیره کاربردی ریچارد آرنولد جانسون و دین ویچرن – ویرایش ششم

Solution Manual for Applied Multivariate Statistical Analysis – 6th Edition

نویسنده(گان): Richard Arnold Johnson, Dean W. Wichern

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 369
حجم فایل زیپ شده 23.6 مگابایت

***

Solution Manual for Stochastic Modeling – Barry Nelson

حل المسائل کتاب مدل سازی تصادفی بری نلسون – تحلیل و شبیه سازی

Solution Manual for Stochastic Modeling: Analysis and Simulation

نویسنده(گان): Barry L. Nelson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 130
حجم فایل زیپ شده 363 کیلوبایت

***

Solution Manual for Nonlinear Programming – Dimitri Bertsekas

حل المسائل کتاب برنامه نویسی غیرخطی دیمیتری برتسکاس – ویرایش سوم

Solution Manual for Nonlinear Programming – 3rd Edition

نویسنده(گان): Dimitri P. Bertsekas

توضیح اینکه این حل المسائل تنها جواب مسائل نظری را که با علامت “www” در متن کتاب مشخص شده اند، شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 140
حجم فایل زیپ شده 966 کیلوبایت

***

Solution Manual for Differential Equations and Linear Algebra – Gilbert Strang

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل و جبر خطی گیلبرت استرانگ

Solution Manual for Differential Equations and Linear Algebra

نویسنده(گان): Gilbert Strang

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 263
حجم فایل زیپ شده 1.29 مگابایت

***

Solution Manual for Scientific Computing – Dianne O’Leary

حل المسائل کتاب محاسبات علمی دیان اولیری – ویرایش اول

Solution Manual for Scientific Computing with Case Studies 1st Edition

نویسنده(گان): Dianne P. O’Leary

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 192
حجم فایل زیپ شده 1.54 مگابایت

***

Solution Manual for Categorical Data Analysis – Alan Agresti

حل المسائل کتاب تحلیل داده های رسته ای آلن اگرستی – ویرایش دوم

Solution Manual for Categorical Data Analysis 2nd Edition

نویسنده(گان): Alan Agresti

توضیح اینکه این حل المسائل تنها حل مسائل فرد را پوشش می دهد. نوشته صفحه اول این فایل بیان می کند که جواب بسیاری از مسائل فرد را داده است یعنی همه مسائل فرد را شامل نمی شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 28
حجم فایل زیپ شده 0.22 مگابایت

***

Solution Manual for Beginning and Intermediate Algebra – Wallace Tyler

حل المسائل کتاب جبر مقدماتی و میانی والاس تایلر

Solution Manual for Beginning and Intermediate Algebra – Wallace Tyler

نویسنده(گان): Wallace Tyler

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 209
حجم فایل زیپ شده 959 کیلوبایت

***