بایگانی دسته: مکانیک کوانتومی

Problems and Solutions in Quantum Physics – Zbigniew Ficek

کتاب مسئله در مکانیک کوانتومی به همراه راه حل ها فیشک

Problems and Solutions in Quantum Physics

نویسندگان: Zbigniew Ficek

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 194
حجم فایل زیپ شده 2.4 مگابایت

***

Quantum Transport – Supriyo Datta

کتاب انتقال کوانتومی سوپریو داتا – ویرایش دوم

Quantum Transport, Atom to Transistor 2nd ed

نویسندگان: Supriyo Datta

quantum-transport-atom-to-transistor-2nd-ed-supriyo-datta-419pd7mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 419
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Chemistry – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب شیمی کوانتومی مک کواری

Solution Manual for Quantum chemistry

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1038
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

***

Quantum Optics – Marlan Scully, Suhail Zubairy

کتاب اپتیک کوانتومی اسکولی

Quantum Optics

نویسندگان: Marlan O. Scully, M. Suhail Zubairy

 

Quantum Optics - Marlan O. Scully, M. Suhail Zubairy - 652pd4mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 652
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Quantum Optics – Walls, Gerard Milburn

کتاب اپتیک کوانتومی – ویرایش دوم

Quantum Optics 2nd ed

نویسندگان: D.F. Walls, Gerard J. Milburn

 

Quantum Optics 2nd ed - D.F. Walls, Gerard J. Milburn - 424pd8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 424
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***

Solution Manual for Introductory Quantum Mechanics by Richard Liboff

حل المسائل کتاب مکانیک کوانتومی لیبوف

Solution Manual for Introductory Quantum Mechanics

نویسندگان: Richard Liboff

این حل المسائل به صورت گردآوری شده می باشد و همه مسائل کتاب را پوشش نمیدهد. این حل المسائل از دو پوشه 1 و 2 تشکیل شده و مسائل حل شده درون هر پوشه در ادامه لیست شده است:

File1
chap1 : 1, 5, 8, 21, 23
chap3 : 6, 7, 11
chap4 : 1, 11b, 14, 17
chap5 : 12, 13, 28
chap6 : 16, 6.1.a1, 10
chap7 : 4, 5, 8, 9, 10, 34, 35
chap8 : 34, 35, 36
Chap9 : 7 – 10 – 12 – 19 – 22 – 23 – 24, 25, 26, 31a, 32c, 34, 35, 39, 45, 49, aditioal:1,2,3 – 5, 6, 23, 24
chap10 : 30, 37, 38, 41, 50 – 6
chap11 : 45
chap12 : 4, 5, 10, 17
chap13 : 1, 4
**********************************
File2
Ch1 : 5, 7, 11, 19 (1), 19 (2), 19 (3), 19 (4)
Ch2 : 1(1), 1(2), 2, 3(1), 3(2), 4(1), 4(2), 12, 14, 21, 24(1), 24(2), 46(1), 46(2), 48(1), 48(2), 48(3)
ch3 : 4, 5, 7, 10 (1), 10 (2), 15, 17, 20 (1), 20 (2), 21
ch4 : 1, 3, 4, 6(1), 6 (2), 6 (3), 11, 15, 16, 17
ch5 : 1, 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 4(1), 4(2), 4(3), 5(1), 5(2), 7, 9, 11(1), 11(2), 12, 13 23(1), 23(2), 25(1), 25(2), 25(3), 28
ch6 : 1(1), 1(2), 1(3 ), 1(4 ) 1(5), 1(6), 1(7), 1(8), 1(9) 1(10), 1(11), 4(1), 4(2), 7(1), 7(2), 7(3)
ch7 : 1, 2, 3, 11, 13, 34(1), 34(2), 40, 42, 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 45(1), 45(2), 46(1), 46(2), 46(3), 62(1), 62(2), 62(3), 62(4)
ch10 : 2(1), 2(2), 2(3), 6(1), 6(2), 11, 12 33(1), 33(2), 34(1), 34(2), 38(1), 38(2), 38(3), 38(4), 38(5), 38(6), 38(7), 38(8), 38(9), 38(10), 38(11), 38(12), 41

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 109 مگابایت

***

Instructor’s Solutions Manual to A Quantum Approach to Condensed Matter Physics by Philip Taylor, Olle Heinonen

حل المسائل کتاب نگرش فیزیک کوانتومی ماده چگال تیلور

Instructor’s Solutions Manual to A Quantum Approach to Condensed Matter Physics

نویسندگان: Philip L. Taylor, Olle Heinonen

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 10.5مگابایت

A Quantum Approach to Condensed Matter Physics by Philip Taylor, Olle Heinonen

کتاب نگرش کوانتومی به ماده چگال تیلور

A Quantum Approach to Condensed Matter Physics

نویسندگان: Philip L. Taylor, Olle Heinonen

A Quantum Approach to Condensed Matter Physics - Philip L. Taylor, Olle Heinonen, - 426pd2mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 426
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Solution Manual for Molecular Quantum Mechanics – Peter Atkins, Ronald Friedman

حل المسائل کتاب مکانیک کوانتومی مولکولی اتکینز – ویرایش سوم و پنجم

Solution Manual for Molecular Quantum Mechanics – 3rd and 5th edition

نویسندگان: Peter Atkins, Ronald Friedman

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش پنحم ودیگری برای ویرایش سوم. در ضمن لازم به ذکر است که حل المسائل ویرایش سوم فصل 0 تا 4 را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات مجموعاً 252 صفحه
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 73 صفحه
حجم فایل زیپ شده 18.3 مگابایت

Solution Manual for Fundamentals of Quantum Mechanics by Tang

حل المسائل کتاب اصول مکانیک کوانتومی و کاربرد آن در فیزیک حالت جامد، الکترونیک و اپتیک

Fundamentals of Quantum Mechanics, for solid state, electronics and optics

نویسنده: C. L. Tang

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.3 مگابایت