بایگانی دسته: مکانیک کوانتومی

Quantum Optics – Marlan Scully, Suhail Zubairy

کتاب اپتیک کوانتومی اسکولی

Quantum Optics

نویسندگان: Marlan O. Scully, M. Suhail Zubairy

 

Quantum Optics - Marlan O. Scully, M. Suhail Zubairy - 652pd4mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 652
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Quantum Optics – Walls, Gerard Milburn

کتاب اپتیک کوانتومی – ویرایش دوم

Quantum Optics 2nd ed

نویسندگان: D.F. Walls, Gerard J. Milburn

 

Quantum Optics 2nd ed - D.F. Walls, Gerard J. Milburn - 424pd8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 424
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***

Solution Manual for Introductory Quantum Mechanics by Richard Liboff

حل المسائل کتاب مکانیک کوانتومی لیبوف

Solution Manual for Introductory Quantum Mechanics

نویسندگان: Richard Liboff

این حل المسائل به صورت گردآوری شده می باشد و همه مسائل کتاب را پوشش نمیدهد. این حل المسائل از دو پوشه 1 و 2 تشکیل شده و مسائل حل شده درون هر پوشه در ادامه لیست شده است:

File1
chap1 : 1, 5, 8, 21, 23
chap3 : 6, 7, 11
chap4 : 1, 11b, 14, 17
chap5 : 12, 13, 28
chap6 : 16, 6.1.a1, 10
chap7 : 4, 5, 8, 9, 10, 34, 35
chap8 : 34, 35, 36
Chap9 : 7 – 10 – 12 – 19 – 22 – 23 – 24, 25, 26, 31a, 32c, 34, 35, 39, 45, 49, aditioal:1,2,3 – 5, 6, 23, 24
chap10 : 30, 37, 38, 41, 50 – 6
chap11 : 45
chap12 : 4, 5, 10, 17
chap13 : 1, 4
**********************************
File2
Ch1 : 5, 7, 11, 19 (1), 19 (2), 19 (3), 19 (4)
Ch2 : 1(1), 1(2), 2, 3(1), 3(2), 4(1), 4(2), 12, 14, 21, 24(1), 24(2), 46(1), 46(2), 48(1), 48(2), 48(3)
ch3 : 4, 5, 7, 10 (1), 10 (2), 15, 17, 20 (1), 20 (2), 21
ch4 : 1, 3, 4, 6(1), 6 (2), 6 (3), 11, 15, 16, 17
ch5 : 1, 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 4(1), 4(2), 4(3), 5(1), 5(2), 7, 9, 11(1), 11(2), 12, 13 23(1), 23(2), 25(1), 25(2), 25(3), 28
ch6 : 1(1), 1(2), 1(3 ), 1(4 ) 1(5), 1(6), 1(7), 1(8), 1(9) 1(10), 1(11), 4(1), 4(2), 7(1), 7(2), 7(3)
ch7 : 1, 2, 3, 11, 13, 34(1), 34(2), 40, 42, 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 45(1), 45(2), 46(1), 46(2), 46(3), 62(1), 62(2), 62(3), 62(4)
ch10 : 2(1), 2(2), 2(3), 6(1), 6(2), 11, 12 33(1), 33(2), 34(1), 34(2), 38(1), 38(2), 38(3), 38(4), 38(5), 38(6), 38(7), 38(8), 38(9), 38(10), 38(11), 38(12), 41

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 109 مگابایت

***

Instructor’s Solutions Manual to A Quantum Approach to Condensed Matter Physics by Philip Taylor, Olle Heinonen

حل المسائل کتاب نگرش فیزیک کوانتومی ماده چگال تیلور

Instructor’s Solutions Manual to A Quantum Approach to Condensed Matter Physics

نویسندگان: Philip L. Taylor, Olle Heinonen

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 10.5مگابایت

A Quantum Approach to Condensed Matter Physics by Philip Taylor, Olle Heinonen

کتاب نگرش کوانتومی به ماده چگال تیلور

A Quantum Approach to Condensed Matter Physics

نویسندگان: Philip L. Taylor, Olle Heinonen

A Quantum Approach to Condensed Matter Physics - Philip L. Taylor, Olle Heinonen, - 426pd2mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 426
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Solution Manual for Molecular Quantum Mechanics by atkins

حل المسائل کتاب مکانیک کوانتومی مولکولی اتکینز

Solution Manual for Molecular Quantum Mechanics

نویسندگان: atkins

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت

Solution Manual for Fundamentals of Quantum Mechanics by Tang

حل المسائل کتاب اصول مکانیک کوانتومی و کاربرد آن در فیزیک حالت جامد، الکترونیک و اپتیک

Fundamentals of Quantum Mechanics, for solid state, electronics and optics

نویسنده: C. L. Tang

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.3 مگابایت

Solution Manual for A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation by Michel Le Bellac

حل المسائل کتاب اطلاعات و محاسبات کوانتومی بلاس

Solution Manual for A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation

نویسندگان:Michel Le Bellac


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 28
حجم فایل زیپ شده 0.2مگابایت

A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation by Michel Le Bellac

کتاب مقدمه ای بر اطلاعات و محاسبات کوانتومی بلاس

A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation

نویسندگان:Michel Le Bellac

A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation-Michel Le Bellac-179pd1mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 179
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت

Solution Manual for Introductory Quantum Optics by Christopher Gerry,Peter Knight

 حل المسائل کتاب مقدمه ای بر اپتیک کوانتومی گری

Solution Manual for Introductory Quantum Optics

نویسندگان:Christopher Gerry, Peter Knight


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 161
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت