بایگانی دسته: ترمودینامیک

Solution Manual for Engineering Thermodynamics – Tarik Al-Shemmeri

حل المسائل کتاب مهندسی ترمودینامیک الشمری

Solution Manual for Engineering Thermodynamics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

solution-manual-for-engineering-thermodynamics-tarik-al-shemmeri-32pd0-8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 32
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for Basic And Applied Thermodynamics – Nag

حل المسائل کتاب ترمودینامیک ناگ

Solution Manual for Basic And Applied Thermodynamics

نویسندگان: P. Nag

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 265
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Engineering Thermodynamics – Tarik Al-Shemmeri

کتاب ترمودینامیک مهندسی الشمری

Engineering Thermodynamics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

engineering-thermodynamics-tarik-al-shemmeri-107pd4mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 107
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Basic And Applied Thermodynamics – P Nag

کتاب ترمودینامیک پایه و کاربردی ناگ

Basic And Applied Thermodynamics

نویسندگان: P Nag

 

basic-and-applied-thermodynamics-p-nag-781pd42mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 781
حجم فایل زیپ شده 42 مگابایت

***

Solution Manual for Heat Transfer – Jack Holman

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن – ویرایش هشتم

Solution Manual for Heat Transfer 8th ed

نویسندگان: Jack P. Holman

این حل المسائل به زبان فارسی می باشد

 

solution-manual-for-heat-transfer-8th-ed-jack-p-holman-farsi-176pd10-5mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 176
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***

Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

کتاب مکانیک آماری مک کواری

Statistical Mechanics

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

 

Statistical Mechanics - Donald A. McQuarrie - 657dj9mb

 

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 657
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب مکانیک آماری مک کواری

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald A. McQuarrie

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 54
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***

Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن – ویرایش هفتم و هشتم

Fundamentals of Thermodynamics 7th and 8th edition

نویسنده: Claus Borgnakke, Richard Edwin Sonntag, Gordon John Van Wylen

 

Fundamentals of Thermodynamics 8th ed - Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag - 912pd23mb

 

مشخصات کتاب ویرایش هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 912
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 914
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن – ویرایش پنجم، هفتم و هشتم

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics 5th, 7th and 8th edition

نویسنده: Claus Borgnakke, Richard Edwin Sonntag, Gordon John Van Wylen

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد، سه تا به زبان انگلیسی و یکی به زبان فارسی. حل المسائل های ویرایش های هفتم و هشتم به زبان انگلیسی می باشند. یک حل المسائل دیگر برای ویرایش پنجم به زبان فارسی می باشد

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics - Claus Borgnakke, Gordon John Van Wylen, and Richard E Sonntag - farsiInstructor Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics8th ed - Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag - 3301pd24mb

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 3301
حجم فایل زیپ شده 22.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 2486
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 2257
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم به زبان فارسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 371
حجم فایل زیپ شده 27.8 مگابایت

***

Heat Transfer – Jack Holman

کتاب انتقال حرارت هولمن – ویرایش دهم

Heat Transfer 10th ed

نویسندگان: Jack P. Holman

 

Heat Transfer 10th ed - Jack P. Holman - 758pd9mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 758
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***