بایگانی برچسب: آشنایی با فیزیک هسته ای به ترجمه ابراهیم ابوکاظمی و منیژه رهبر

Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 1 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume1

نویسندگان: Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر