جزوه الکترومغناطیس دو دکتر ریاضی

جزوه الکترومغناطیس 2 بر اساس کتاب مبانی الکترومغناطیس ریتز

تدریس شده توسط دکتر ریاضی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و شهید بهشتی تهران

درس الکترومغناطیس 2 از دروس اصلی کارشناسی فیزیک می باشد. این جزوه به صوت دستنویس می باشد و در کلاس دکتر ریاضی نوشته شده است و فصل های 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 20 و 22 از  کتاب مبانی نظریه الکترومغنازیس ریتس ، میلفورد و کریستی را شامل می شود. رئوس مباحث مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد :

القای الکترومغناطیس ، انرژی مغناطیسی ، جریان های کند تغییر ، خواص الکترومغناطیس ابررساناها ، معادلات ماکسول ، انتشار امواج الکترو مغناطیس تکفام ، گسیل تابش ، نظریه خاص نسبیت

جزوه الکترومغناطیس 2 دارای 160 صفحه و حجم 53 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 

دانلود رایگان نمونه این جزوه

 

 

جزوه الکترومغناطیس یک دکتر ریاضی

جزوه الکترومغناطیس 1 بر اساس کتاب مبانی الکترومغناطیس ریتز

تدریس شده توسط دکتر ریاضی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید بهشتی تهران

 درس الکترومغناطیس 1 از دروس اصلی کارشناسی فیزیک می باشد. این جزوه به صوت دستنویس می باشد و در کلاس دکتر ریاضی نوشته شده است و نه فصل از  کتاب مبانی نظریه الکترومغنازیس ریتس ، میلفورد و کریستی در آن بحث گردیده است. رئوس مباحث مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد :

آنالیز برداری ، الکترو استاتیک ، حل مسائل الکترواستاتیک ، میدان الکترواستاتیک در محیط های دی الکتریکی ، نظریه میکروسکوپی دی الکتریک ها ، انرژی الکترواستاتیکی ، جریان الکترواستاتیکی ، میدان مغناطیس جریان های پایا ، خواص مغناطیس مواد

جزوه الکترومغناطیس 1 دارای 212 صفحه و حجم 70 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

دانلود رایگان نمونه این جزوه