بایگانی برچسب: فیزیک هسته ای به ترجمه ابراهیم ابوکاظمی و منیژه رهبر

Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

 کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 2 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume2

نویسندگان: Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر