بایگانی برچسب: حل تمرینات اپتیک پدروتی

Solution Manual to Introduction to Optics by Pedrotti

حل المسائل کتاب اپتیک پدروتی

این کتاب دارای 2 حل المسائل می باشد، یکی به صورت کامل (شامل همه مسائل می باشد) و یکی به صورت گردآوری شده می باشد.

Solution Manual to Introduction to Optics

نویسندگان:  Frank Pedrotti , Leno Pedrotti

توضیحات حل المسائل گردآوری شده : با سعی و تلاش فراوان حل المسائلی برای اپتیک پدروتی گردآوری شده است. این فایل گردآوری شده است و همه مسائل را شامل نمی شود. برخی از مسائل دارای پاسخ کوتاه هستند و بقیه (اکثرشان) دارای پاسخ تشریحی هستند.

  1. مسائل فصل 2 به صورت کامل دارای جواب هستند(درون پوشه 1 ).
  2. برای فصل های 1،4،5،10 فایل گزیده نکات همراه با حل گزیده مسائل قرارداده شده است(پوشه 2).
  3. در پوشه ای جداگانه برخی تمرینات زیر دارای جواب کوتاه وبرخی دارای جواب تشریحی هستند که شماره مسائل در ادامه آورده شده است(پوشه 3).

مسائل دارای جواب کوتاه :

1-3 , 1-7 , 1-9 , 1-11 , 1-14 , 2-36 , 3-2 , 3-7 , 3-9 , 3-17 , 5-4 , 5-7 , 5-8 , 5-12 , 5-14 , 6-2 , 6-16 , 9-1 , 9-2 , 9-4 , 18-1 , 18-12 , 26-7 (a) , 26-7 (b) , 26-7 (c)

مسائل دارای جواب تشریحی : 

1-1 ,  2-8 ,  2-9 ,  2-10 ,  2-16 ,  2-19 ,  2-31 ,  2-32 ,  3-4 ,  3-10 ,  3-22 ,  3-23 ,  3-24 ,  3-25 ,  3-27 ,  3-29 ,  4-5 ,  4-15 ,  4-16 ,  6-1 ,  7-3 ,  7-4 ,  7-7 ,  7-9 ,  7-11 ,  7-13 ,  7-16 ,  7-19 ,  8-1 ,  8-4 ,  8-6 ,  8-8 ,  8-10 ,  8-14 ,  8-19 ,  8-21 ,  9-9 ,  9-10 ,  9-16 ,  9-18 ,  10-9 ,  10-11 ,  10-15 ,  10-17 ,  10-18 ,  10-27 ,  11-4 ,  11-5 ,  11-9 ,  11-10 ,  11-11 ,  11-22 ,  12-3 ,  12-5 ,  12-9 ,  12-16 ,  14-3 ,  14-9 ,  14-13 ,  14-14 ,  14-16 ,  15-4 ,  15-10 ,  15-12 ,  15-15 ,  15-24 ,  18-3 ,  18-5 (parts a and b only) ,  18-8 ,  18-11 ,  18-13,  19-2 ,  19-7 ,  19-14 ,  22-3 ,  22-7 ,  22-8 ,  22-13 ,  22-14 ,  22-15 ,  23-10 ,  26-5 ,  26-21 ,  26-34 ,  27-2 ,  27-4 ,  27-6 ,  27-7 ,  27-11 ,  27-13 ,  27-23 ,  27-24

مشخصات کتاب کامل

فرمت pdf
تعداد صفحات 165
حجم فایل زیپ شده 1.4 مگابایت

مشخصات کتاب گردآوری شده

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***