بایگانی برچسب: کتاب متلب در الکترومغناطیس

Fundamentals of Electromagnetics with Matlab by Karl Lonngren, Sava Savov

کتاب مبانی الکترومغناطیس به کمک نرم افزار متلب لانگرن

Fundamentals of Electromagnetics with Matlab

نویسندگان: Karl E. Lonngren , Sava V. Savov