بایگانی برچسب: Braja Das

Solution Manual for Principles of Foundation Engineering by Braja Das

حل المسائل کتاب اصول مهندسی پی ویراست ششم داس

Solution Manual for Principles of Foundation Engineering 6th ed

نویسندگان:Braja M. Das

Solution Manual for Principles of Foundation Engineering 6th ed -Braja M. Das-160pd2mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 160
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Principles of Geotechnical Engineering by Braja Das,Khaled Sobhan

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک ویراست هفتم و هشتم داس

Principles of Geotechnical Engineering, 7th ed,8th ed

نویسندگان:Braja M. Das, Khaled Sobhan

Principles of Geotechnical Engineering, 7th ed-Braja M. Das, Khaled Sobhan-683pd11mb


مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت djvu
تعداد صفحات 683
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

مشخصات کتاب ویراست هشتم

فرمت djvu
تعداد صفحات 770
حجم فایل زیپ شده 33مگابایت

Principles of Foundation Engineering by Braja Das

کتاب اصول مهندسی پی ویراست هفتم و هشتم داس

Principles of Foundation Engineering 7th ed,8th ed

نویسندگان:Braja M. Das

Principles of Foundation Engineering 8th ed -Braja M. Das-946pd41mb


مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت djvu
تعداد صفحات 815
حجم فایل زیپ شده 15مگابایت

مشخصات کتاب ویراست هشتم

فرمت djvu
تعداد صفحات 946
حجم فایل زیپ شده 41مگابایت

Instructor’s solutions manual to accompany Principles of geotechnical engineering by Braja Das

حل المسائل کتاب مبانی مهندسی ژئوتکنیک داس

Instructor’s solutions manual to accompany Principles of geotechnical engineering, 6th ed

نویسندگان:Braja M. Das

Instructor's solutions manual to accompany Principles of geotechnical engineering, 6th ed-Braja M. Das-130pd2mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 130
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت