بایگانی برچسب: David Schneider

Student Solutions Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic by David Schneider

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی ویژوال بیسیک اسنیدر

 Student Solutions Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic 2012 – 8th ed

نویسندگان:David I. Schneider


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 685
حجم فایل زیپ شده 67مگابایت

An Introduction to Programming Using Visual Basic by David Schneider

کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی ویژوال بیسیک اسنیدر

An Introduction to Programming Using Visual Basic 2012 – 9th ed

نویسندگان:David I. Schneider

An Introduction to Programming Using Visual Basic 2012 - 9th ed - David I. Schneider - 685pd67mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 685
حجم فایل زیپ شده 67مگابایت

Trigonometry by Margaret Lial, John Hornsby

کتاب مثلثات لیال ویراست هشتم- اشتباه است، کتاب وجود ندارد

نسخه اسپانیایی در اسکرایبد موجود است

Trigonometry 8th ed

نویسندگان:Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider


Trigonometry 8th ed - Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider - 656dj7mb

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

Solution Manual for Trigonometry by Margaret Lial, John Hornsby

حل المسائل کتاب مثلثات لیال ویراست هشتم

Instructor’s Solution Manuals to Trigonometry 8th ed

نویسندگان: Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider

Instructor's Solution Manuals to Trigonometry 8th ed - Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider - 656pd13mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت