بایگانی برچسب: Deparametrization & Path Integral Quantization of Cosmological Models by Claudio Simeone

Deparametrization & Path Integral Quantization of Cosmological Models – Claudio Simeone

کتاب کوانتیزه کردن انتگرال مسیر در مدل های کیهانشناسی

Deparametrization & Path Integral Quantization of Cosmological Models

نویسنده : Claudio Simeone