بایگانی برچسب: Introductory Computational Physics by Andi Klein

Introductory Computational Physics by Andi Klein, Alexander Godunov

کتاب مبانی فیزیک محاسباتی اندی کلین

Introductory Computational Physics

نویسندگان: Andi Klein, Alexander Godunov