بایگانی برچسب: Margaret Lial

Trigonometry by Margaret Lial, John Hornsby

کتاب مثلثات لیال ویراست هشتم- اشتباه است، کتاب وجود ندارد

نسخه اسپانیایی در اسکرایبد موجود است

Trigonometry 8th ed

نویسندگان:Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider


Trigonometry 8th ed - Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider - 656dj7mb

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

Instructor’s Solutions Manual to Calculus by Margaret Lial, Ray Greenwell

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال مارگارت لیال

Instructor’s Solutions Manual to Calculus with Applications 10thed

نویسندگان:Margaret Lial, Ray Greenwell, Nathan Ritchey

Instructor's Solutions Manual to Calculus with Applications 10thed - Margaret Lial, Ray Greenwell, Nathan Ritchey - 1024pd31mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1024
حجم فایل زیپ شده 31 مگابایت

Solution Manual for Trigonometry by Margaret Lial, John Hornsby

حل المسائل کتاب مثلثات لیال ویراست هشتم

Instructor’s Solution Manuals to Trigonometry 8th ed

نویسندگان: Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider

Instructor's Solution Manuals to Trigonometry 8th ed - Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider - 656pd13mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

Finite mathematics and calculus with applications – Margaret Lial, Raymond Greenwell, Nathan Ritche

کتاب حساب دیفرانسیل و ریاضیات معین لیال

Finite mathematics and calculus with applications 9th ed

نویسندگان: Margaret L Lial; Raymond N Greenwell; Nathan P Ritche

Finite mathematics and calculus with applications 9th ed - Margaret L Lial; Raymond N Greenwell; Nathan P Ritchey - 1141pd26mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1141
حجم فایل زیپ شده 26 مگابایت

Calculus with Applications by Margaret Lial,Ray Greenwell

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای لیال

Calculus with Applications 10thed

نویسندگان: Margaret Lial, Ray Greenwell, Nathan Ritchey

Calculus with Applications 10thed - Margaret Lial, Ray Greenwell, Nathan Ritchey - 838pd20mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 838
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت