بایگانی برچسب: Moeller

Optics , Learning by Computing, with Examples Using Maple, MathCad, Matlab, Mathematica, and Maple

کتاب یادگیری اپتیک با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار مولر

Optics , Learning by Computing, with Examples Using Maple, MathCad, Matlab, Mathematica, and Maple

نویسنده: Karl Dieter Moeller