بایگانی برچسب: Monte Carlo Methods For Applied Scientists by Ivan T. Dimov

Monte Carlo Methods For Applied Scientists by Ivan T. Dimov

کتاب کاربرد روش های مونت کارلو برای دانشمندان علوم کاربردی دیمو

Monte Carlo Methods For Applied Scientists

نویسنده: Ivan T. Dimov