دسته: معادلات دیفرانسیل

Nonlinear Partial Differential Equations – Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی غیر خطی برای دانشمندان و مهندسان لوکناس دبناس – ویرایش سوم

Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers – 3rd Edition

نویسنده(گان): Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی غیر خطی برای دانشمندان و مهندسان Debnath

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 885
حجم فایل زیپ شده 3.97 مگابایت

***

Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos – Stephen Wiggins

کتاب مقدمه ای بر سیستمهای دینامیکی غیرخطی و آشوب کاربردی استفن ویگینز – ویرایش دوم

Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos – 2nd Edition

نویسنده(گان): Stephen Wiggins

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 864
حجم فایل زیپ شده 7.70 مگابایت

***

Approximate Analytical Methods for Solving Ordinary Differential Equations – Radhika, Iyengar

کتاب روش های تقریبی تحلیلی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی رادهیکا

Approximate Analytical Methods for Solving Ordinary Differential Equations

نویسنده(گان): T.S.L Radhika, T. Iyengar, T. Rani

کتاب روش های تقریبی تحلیلی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی Radhika

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 200
حجم فایل زیپ شده 6.23 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Algebra and Ordinary Differential Equations – Alan Jeffrey

حل المسائل کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل معمولی الان جفری

Solution Manual for Linear Algebra and Ordinary Differential Equations – Alan Jeffrey

نویسنده(گان): Alan Jeffrey

حل المسائل جبر خطی و معادلات دیفرانسیل معمولی الان جفری

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 111
حجم فایل زیپ شده 2.50 مگابایت

***

Solution Manual for Boundary Value Problems – David Powers

حل المسائل کتاب مسائل مقدار مرزی و معادلات دیفرانسل جزئی دیوید پاورز – ویرایش پنجم

Solution Manual for Boundary Value Problems: and Partial Differential Equations – 5th Edition

نویسنده(گان): David L. Powers

حل المسائل مسائل مقدار مرزی و معادلات دیفرانسل جزئی دیوید پاورز

این حل المسائل همه فصل های کتاب درسی ویرایش پنجم (فصل های 0 تا 7) را پوشش می دهد. فقط مسایل فرد را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 164
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

***

Boundary Value Problems – David Powers

کتاب مسائل مقدار مرزی و معادلات دیفرانسل جزئی دیوید پاورز – ویرایش پنجم

Boundary Value Problems: and Partial Differential Equations – 5th Edition

نویسنده(گان): David L. Powers

کتاب مسائل مقدار مرزی دیوید پاورز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 514
حجم فایل زیپ شده 2.38 مگابایت

***

Solution Manual for Boyce’s Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی بویس و دیپریما – ویرایش یازدهم جهانی

Solution Manual for Boyce’s Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems – 11th Global Edition

نویسنده(گان): William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Douglas B. Meade

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس  - ویرایش یازدهم چهانی

این حل المسائل، فصل های 1 الی 11 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1250
حجم فایل زیپ شده 86.1 مگابایت

***

 

Solution Manual for Introduction to Finite Element Analysis and Design – Nam-Ho Kim, Bhavani V. Sankar

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و باوانی سانکار

Solution Manual for Introduction to Finite Element Analysis and Design

نویسنده(گان): Nam-Ho Kim and Bhavani V. Sankar

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود Nam-Ho Kim

دانلود نمونه رایگان

توضیح اینکه این حل المسائل تمرینات کل فصل های 0 الی 8 کتاب درسی را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 397
حجم فایل زیپ شده 3.69 مگابایت

***

Introduction to Finite Element Analysis and Design – Nam-Ho Kim, Bhavani Sankar

کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و باوانی سانکار – ویرایش اول و دوم

Introduction to Finite Element Analysis and Design – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Nam-Ho Kim, Bhavani V. Sankar, Ashok V. Kumar

کتاب روش اجزای محدود نام هو کیم و سانکار ویرایش دوم

کتاب تحلیل و طراحی روش اجزای محدود نام هو کیم و سانکار ویرایش اول

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 873
حجم فایل زیپ شده 42.8 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 419
حجم فایل زیپ شده 66 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems – William Boyce, Richard DiPrima

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس به زبان فارسی – ویرایش یازدهم، نهم، هشتم، هفتم و ششم

Solution Manual for Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems – 6th, 7th, 8th, 9th and 11th Edition

نویسنده(گان): William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Douglas B. Meade

توضیح اینکه حل المسائل ویرایش نهم به صورت جداگانه به فروش می رسد.

حل المسائل معادلات دیفرانسیل دیپریما و بویس ویرایش یازدهمحل المسائل معادلات دیفرانسیل بویس ویرایش نهم

حل المسائل معادلات بویس ویرایش ششم

محصول اول شامل چهار حل المسائل (برای ویرایش های یازدهم، هشتم، هفتم و ششم) می باشد. حل المسائل ویرایش ششم به زبان فارسی می باشد و فصلهای 1 تا 4 را پوشش می دهد. سه حل المسائل دیگر به زبان انگلیسی هستند: یکی برای ویرایش هفتم و یکی برای ویرایش هشتم و آخری برای ویرایش یازدهم.  حل المسائل ویرایش یازدهم به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد و همه نه فصل کتاب را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش یازدهم

محصول دوم شامل دو حل المسائل برای ویرایش نهم می باشد: یکی برای دانشجویان و یکی برای مدرسین. هر کدام از این حل المسائل ها فصل های 1 تا 11 کتاب درسی را پوشش می دهند و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات حل المسائل ویزایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 383
حجم فایل زیپ شده 17.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویزایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 958
حجم فایل زیپ شده 92 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 710
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 756
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

مشخصات حل المسائل فارسی ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 440
حجم فایل زیپ شده 12.1 مگابایت

***

پرداخت برای محصول اول (حل المسائل های ویرایش های یازدهم، هشتم، هفتم و ششم)

***

پرداخت برای محصول دوم (حل المسائل ویرایش نهم)

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations – Peter Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

Solution Manual for Introduction to Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Peter J. Olver

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد و تنها شامل حل تمرینات منتخب می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 711 کیلوبایت

***

Solution Manual for Applied Partial Differential Equations – Richard Haberman

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی ریچارد هابرمن – ویرایش چهارم

Solution Manual for Applied Partial Differential Equations – 4th Edition

نویسنده(گان): Richard Haberman

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش چهارم می باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی ریچارد هابرمن - ویرایش چهارم

حل المسائل اول شامل حل همه تمرینات فصل های اول الی فصل چهاردهم از کتاب درسی ویرایش چهارم (مجموعا چهارده فصل و کلی زیر فصل – جمعا تعداد 734 حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه حل تمرینات به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت حل المسائل اول متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. نمونه رایگان این حل المسائل نیز در ادامه آورده شده است.

حل المسائل دوم تنها شامل تعداد بسیار کمی از مسائل ویرایش چهارم رو شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل اول

مشاهده شماره مسائل حل شده در حل المسائل اول: پارت اول + پارت دومپارت سومپارت چهارم

مشخصات حل المسائل اول (کامل)

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 734
حجم فایل زیپ شده 300 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم (خیلی ناقص)

فرمت PDF
تعداد صفحات 87
حجم فایل زیپ شده 0.7 مگابایت

به جهت سهولت، حل المسائل اول در چهار قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل اول به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت جهت دریافت قسمت اول حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل یک الی آخر فصل چهارم — جمعا 168 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت دوم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل پنجم الی آخر فصل هفتم  – جمعا 181 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت سوم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل هشتم الی آخر فصل دهم – جمعا 186 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت جهت دریافت قسمت چهارم حل المسائل اول (شامل تمرینات از فصل یازدهم الی آخر فصل چهاردهم – جمعا 199 تمرین – مشاهده لیست تمرینات حل شده )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل اول به صورت یکجا (شامل کل تمرینات فصل 1 الی 14 – جمعا 734 تمرین )

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل دوم (حل ناقص)

Differential Equations – James Brannan, William Boyce

کتاب معادلات دیفرانسیل جیمز برانان و ویلیام بویس – ویرایش دوم

Differential Equations: An Introduction to modern Methods and Applications – 2nd Edition

نویسنده(گان):James R. Brannan, William E. Boyce

کتاب معادلات دیفرانسیل جیمز برانان و ویلیام بویس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 717
حجم فایل زیپ شده 10.4 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of the Differential and Integral Calculus – William Anthony Granville

حل المسائل کتاب مبانی حساب دیفرانسیل انتگرال گرانویل

Solution Manual for Elements of the Differential and Integral Calculus

نویسنده(گان): William Anthony Granville

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 216
حجم فایل زیپ شده 16.7 مگابایت

***

Differential Equations with Boundary-Value Problems – Dennis Zill

کتاب معادلات دیفرانسیل به همراه معادلات مقدار مرزی دنیس زیل  – ویرایش هفتم و هشتم و نهم

Differential Equations with Boundary-Value Problems – 7th, 8th and 9th Edition 

نویسندگان ویرایش نهم: Dennis G. Zill

نویسندگان ویرایش هشتم : Dennis G. Zill, Warren S Wright

نویسندگان ویرایش هفتم : Dennis G. Zill, Michael R. Cullen

دانلود معادلات دیفرانسیل معادلات مقدار مرزی دنیس زیل ویرایش یازدهم

کتاب معادلات دیفرانسیل به همراه معادلات مقدار مرزی دنیس زیل

توضیح اینکه این محصول شامل سه کتاب می باشد، یکی برای ویرایش هفتم، یکی برای ویرایش هشتم و یکی برای ویرایش نهم

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 642
حجم فایل زیپ شده 11.6 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 12.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 613
حجم فایل زیپ شده 4.17 مگابایت

***

Introduction to Partial Differential Equations – Peter Olver

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

Introduction to Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Peter J. Olver

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی پیتر اولور

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 652
حجم فایل زیپ شده 7.55 مگابایت

***

 

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – Kent Nagle, Edward Saff

حل المسائل کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل کنت ناگل و ادوارد ساف – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هفتم. حل المسائل ویرایش ششم تنها جواب نهایی مسائل فرد را دارد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 323
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 121
حجم فایل زیپ شده 1.30 مگابایت

***

Solution Manual For Differential Equations With Boundary-Value Problem – Dennis Zill, Micheal Cullen

حل المسائل کتاب معادلات دیفراسیل به همراه مسائل مقدار مرزی دنیس زیل – ویرایش سوم و هفتم و نهم

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem – 3rd, 7th and 9th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Micheal R. Cullen

نویسنده(گان) ویرایش نهم: Dennis G. Zill

حل تمرین معادلات دیفراسیل به همراه مسائل مقدار مرزی دنیس زیل ویرایش نهم

توضیح اینکه این مجموعه شامل سه  حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش نهم، یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش سوم. حل ال مسائل ویرایش هفتم ناقص می باشد و فصلهای 1 الی 9 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 608
حجم فایل زیپ شده 6.20 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 400
حجم فایل زیپ شده 4.1 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 509
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

***

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید.

نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com

برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers – Tyn Myint-U, Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی خطی برای مهندسین و دانشمندان تین مینت یو – ویرایش چهارم

Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers – Fourth Edition

نویسنده(گان): Tyn Myint-U, Lokenath Debnath

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی خطی برای مهندسین و دانشمندان تین مینت یو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 663
حجم فایل زیپ شده 7.24 مگابایت

***