دسته: آمار و احتمال

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – John Gubner

حل المسائل کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

Solution Manual for Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers

نویسنده(گان): John A. Gubner

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات260
حجم فایل زیپ شده1.33 مگابایت

***

Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers – John Gubner

کتاب احتمال و فرایند های تصادفی برای مهندسان برق و کامپیوتر جان گابنر

Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers

نویسنده(گان): John A. Gubner

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات642
حجم فایل زیپ شده4.18 مگابایت

***

Solution Manual for Intermediate Counting and Probability – David Patrick

حل المسائل کتاب شمارش میانی و احتمال دیوید پاتریک

Solution Manual for Intermediate Counting and Probability

نویسنده(گان): David Patrick

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات208
حجم فایل زیپ شده34.8 مگابایت

***

Intermediate Counting and Probability – David Patrick

کتاب شمارش میانی و احتمال دیوید پاتریک

Intermediate Counting and Probability

نویسنده(گان): David Patrick

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات290
حجم فایل زیپ شده68.6 مگابایت

***

Solution Manual for Random Processes for Engineers – Bruce Hajek

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

Solution Manual for Random Processes for Engineers

نویسنده(گان): Bruce Hajek

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات زوج و فرد کتاب درسی (فصل های 1 تا 10) را به طور کامل پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات138
حجم فایل زیپ شده10.2 مگابایت

***

Random Processes for Engineers – Bruce Hajek

کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

Random Processes for Engineers – Bruce Hajek

نویسنده(گان): Bruce Hajek

کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسان بروس هاجک

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات427
حجم فایل زیپ شده7.17 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists – Sheldon Ross

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمالات برای مهندسین و دانشمندان شلدون راس – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists – 5th Edition

نویسنده(گان): Sheldon Ross

ل المسائل کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمالات برای مهندسین و دانشمندان شلدون راس

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 15 را پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات60
حجم فایل زیپ شده502 کیلوبایت

***

Solution Manual for Stochastic Processes – Robert Gallager

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی رابرت گالاگر

Solution Manual for Stochastic Processes: Theory for Applications

نویسنده(گان):Robert G. Gallager

حل المسائل کتاب فرایندهای تصادفی رابرت گالاگر

دانلود نمونه رایگان

این حل امسائل حل تمرینات فصل های 1 تا 10 کتاب درسی را پوشش میدهد.

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات326
حجم فایل زیپ شده4.57 مگابایت

***

Stochastic Processes – Robert Gallager

کتاب فرایندهای تصادفی رابرت گالاگر

Stochastic Processes: Theory for Applications

نویسنده(گان):Robert G. Gallager

کتاب فرایندهای تصادفی رابرت گالاگر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات560
حجم فایل زیپ شده5.88 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Statistical Quality Control – Douglas Montgomery

حل المسائل کتاب کنترل کیفیت آماری مونتگومری – ویرایش چهارم، پنجم و هفتم

Solution Manual for Introduction to Statistical Quality Control – 4th, 5th and 7th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery

حل المسائل کتاب کنترل کیفیت آماری مونتگومری

این مجموعه شامل سه حل المسائل برای ویرایش های چهارم، پنجم و هفتم کتاب درسی می باشد.

دانلود نمونه رایگان ویرایش هفتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات753
حجم فایل زیپ شده19.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات472
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات110
حجم فایل زیپ شده5.53 مگابایت

***

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes – John Shynk

حل المسائل کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

Solution Manual for Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal Processing Applications

نویسنده(گان): John J. Shynk

توضیح اینکه این حل المسائل کل تمرینات 13 فصل کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات370
حجم فایل زیپ شده9.50 مگابایت

***

Probability, Random Variables, and Random Processes – John Shynk

کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal Processing Applications

نویسنده(گان): John J. Shynk

کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات796
حجم فایل زیپ شده30.1 مگابایت

***

Solution Manual for Mathematical Modeling – Mark Meerschaert

حل المسائل کتاب مدل سازی ریاضیاتی Meerschaert – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mathematical Modeling – 4th Edition

نویسنده(گان): Mark M. Meerschaert

این حل المسائل، جواب تمرینات همه فصول کتاب درسی را شامل می شود و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات375
حجم فایل زیپ شده3.93 مگابایت

***

Solution Manual for Statistics – Robin Lock

حل المسائل کتاب آمار روبین لاک – ویرایش دوم

Solution Manual for Statistics: Unlocking the Power of Data – 2nd Edition

نویسنده(گان): Robin H. Lock, Patti Frazer Lock, Dennis F. Lock, Kari Lock Morgan, Eric F. Lock

این حل المسائل علاوه بر حل تمرینات کل 10 فصل کتاب، تمرینات بخش های UNIT D، FINAL ESSENTIAL SYNTHESIS و CHAPTER P را نیز پوشش می دهد. علاوه بر اینها راهنمای مدرسین نیز در مجموعه وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات799
حجم فایل زیپ شده17.01 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Stochastic Processes with R – Robert Dobrow

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی با R روبرت دوبرو

Solution Manual for Introduction to Stochastic Processes with R

نویسنده(گان): Robert P. Dobrow

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات98
حجم فایل زیپ شده0.5 مگابایت

***

Introduction to Stochastic Processes with R – Robert Dobrow

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی با R روبرت دوبرو

Introduction to Stochastic Processes with R

نویسنده(گان): Robert P. Dobrow

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی با R روبرت دوبرو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات505
حجم فایل زیپ شده6.76 مگابایت

***

Solution Manual for Statistics and Probability with Applications for Engineers and Scientists – Bhisham Gupta, Irwin Guttman

حل المسائل کتاب آمار و احتمال به همراه کاربردها برای مهندسان و دانشمندن گوپتا و گوتمن

Solution Manual for Statistics and Probability with Applications for Engineers and Scientists

نویسنده(گان): Bhisham C. Gupta and Irwin Guttman

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل حل تمرینات فصل های 2 الی 19 کتاب درسی می باشد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات946
حجم فایل زیپ شده11.5 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Models – Shayle Searle, Marvin Gruber

حل المسائل کتاب مدل های خطی Searle و Gruber – ویرایش دوم

Solution Manual for Linear Models – 2nd Edition 

نویسنده(گان): Shayle R. Searle, Marvin H.J. Gruber

این حل المسائل به صورت کامل حل تمرینات ویرایش دوم را پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات141
حجم فایل زیپ شده569 کیلوبایت

***

Linear Models – Shayle Searle, Marvin Gruber

کتاب مدل های خطی Searle و Gruber – ویرایش دوم

Linear Models – 2nd Edition 

نویسنده(گان): Shayle R. Searle, Marvin H.J. Gruber

کتاب مدل های خطی Searle و Gruber

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات685
حجم فایل زیپ شده4.14 مگابایت

***

 

Solution Manual for A First Look at Rigorous Probability Theory – Jeffrey Rosenthal

حل المسائل کتاب نظریه احتمالات دقیق جفری روزنتال – ویرایش دوم

Solution Manual for A First Look at Rigorous Probability Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jeffrey S. Rosenthal

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات89
حجم فایل زیپ شده0.51 مگابایت

***