برچسب: David Rethwisch

Solution Manual for Fundamentals of Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

حل المسائل کتاب مبانی علوم و مهندسی مواد ویلیام کلیستر – ویرایش چهارم (نسخه SI)

Solution Manual for Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach (SI version) – 4th Edition

نویسنده(گان): William D. Callister, David G. Rethwisch

حل المسائل کتاب مبانی علوم و مهندسی مواد ویلیام کلیستر ویرایش چهارم (نسخه SI)

توضیح اینکه این حل المسائل، جواب تمرینات کل 19 فصل کتاب درسی را شامل می شود. در ضمن پاسخ بخش های Concept Check  ، Case Study و Mechanical Engineering Module در در این مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1474
حجم فایل زیپ شده 33.46 مگابایت

***

Fundamentals of Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

کتاب مبانی علوم و مهندسی مواد ویلیام کالیستر – ویرایش چهارم

Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach – 4th Edition

نویسنده(گان): William D. Callister, David G. Rethwisch

کتاب مبانی علوم و مهندسی مواد ویلیام کالیستر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1087
حجم فایل زیپ شده 33.46 مگابایت

***

Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر – ویرایش هشتم و نهم

Materials Science and Engineering: an introduction – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):  William Callister, David Rethwisch

این مجموعه شامل دو کتاب برای ویرایش های هشتم و نهم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1000
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 990
حجم فایل زیپ شده 19.3 مگابایت

***

Solution Manual for Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual Materials Science and Engineering: An Introduction – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):  William Callister, David Rethwisch

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد ویلیام کلیستر

توضیح اینکه این مجموعه دارای دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هشتم و دیگری برای ویرایش نهم.

حل المسائل ویرایش نهم همه تمرینات فصل دوم الی بیست و یکم را پوشش می دهد. همچنین این حل المسائل پاسخ مسائل موردی “Case Study” و نیز جواب پرسش های مفهومی “Concept Check Questions” را نیز شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات حل المسائل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1569
حجم فایل زیپ شده 26.15 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1146
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***