برچسب: Dennis Zill

Differential Equations with Boundary-Value Problems – Dennis Zill

کتاب معادلات دیفرانسیل به همراه معادلات مقدار مرزی دنیس زیل  – ویرایش هفتم و هشتم

Differential Equations with Boundary-Value Problems – 7th and 8th Edition 

نویسندگان ویرایش هشتم : Dennis G. Zill, Warren S Wright

نویسندگان ویرایش هفتم : Dennis G. Zill, Michael R. Cullen

کتاب معادلات دیفرانسیل به همراه معادلات مقدار مرزی دنیس زیل

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش هفتم، یکی برای ویرایش هشتم.

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات673
حجم فایل زیپ شده12.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات613
حجم فایل زیپ شده4.17 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics – Dennis Zill

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته دنیس زیل – ویرایش پنجم و سوم و دوم

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics – 2nd, 3rd and 5th edition

نویسنده(گان):Dennis Zill, Michael R. Cullen

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش پنجم، یکی برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش دوم.

مشخصات حل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات944
حجم فایل زیپ شده11.5 مگابایت

مشخصات حل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات965
حجم فایل زیپ شده6 مگابایت

مشخصات حل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات841
حجم فایل زیپ شده5 مگابایت

***

Solution Manual For Differential Equations With Boundary-Value Problem – Dennis Zill, Micheal Cullen

حل المسائل کتاب معادلات دیفراسیل به همراه مسائل مقدار مرزی دنیس زیل – ویرایش سوم و هفتم

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem – 3rd and 7th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Micheal R. Cullen

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش سوم. حل ال مسائل ویرایش هفتم ناقص می باشد و فصلهای 1 الی 9 کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات509
حجم فایل زیپ شده19 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات400
حجم فایل زیپ شده4.1 مگابایت

***

Solution Manual for Single Variable Calculus – Dennis Zill, Warren Wright

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره دنیس زیل – ویرایش چهارم

Solution Manual for Single Variable Calculus, Early Transcendentals – 4th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Warren S. Wright

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1066
حجم فایل زیپ شده34.7 مگابایت

***

Calculus – Dennis Zill, Warren Wright

کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال دنیس زیل – ویرایش چهارم

Calculus, Early Transcendentals 4th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Warren S. Wright

کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال دنیس زیل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات800
حجم فایل زیپ شده87.7 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in Complex Analysis with Applications – Dennis Zill, Patrick Shanahan

حل المسائل کتاب گام نخست در آنالیز مختلط دنیس زیل

Solution Manual for A First Course in Complex Analysis with Applications

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Patrick Shanahan

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات57
حجم فایل زیپ شده9 مگابایت

***

A First Course in Complex Analysis – Dennis Zill, Patrick Shanahan

کتاب گام نخست در آنالیز مختلط دنیس زیل

A First Course in Complex Analysis with Applications

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Patrick Shanahan

کتاب گام نخست در آنالیز مختلط دنیس زیل

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات517
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in Differential Equations – Dennis Zill

حل المسائل کتاب گام نخست در معادلات دیفرانسیل به همراه کاربردهای مدل سازی دنیس زیل – ویرایش هفتم و نهم

Solutions Manual for Zill’s A First Course in Differential Equations with Modeling Applications – 7th and 9th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill

این مجموعه شما سه حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دو تا برای ویرایش نهم

مشخصات حل المسائل اول برای ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات508
حجم فایل زیپ شده17.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش نهم

فرمتDJVU
تعداد صفحات228
حجم فایل زیپ شده9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات736
حجم فایل زیپ شده13.9 مگابایت

***

A First Course in Differential Equations – Dennis Zill

گام نخست در معادلات دیفرانسیل به همراه کاربردهای مدل سازی دنیس زیل – ویرایش نهم و دهم

A First Course in Differential Equations with Modeling Applications – 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill

گام نخست در معادلات دیفرانسیل به همراه کاربردهای مدل سازی دنیس زیل

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات426
حجم فایل زیپ شده4مگابایت

مشخصات فایل ویراست دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات480
حجم فایل زیپ شده12مگابایت

***

Advanced Engineering Mathematics – Dennis Zill, Warren Wright

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته دنیس زیل – ویرایش پنجم و ششم

Advanced Engineering Mathematics -5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Dennis G. Zill, Warren S. Wright

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته دنیس زیل

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات1020
حجم فایل زیپ شده76 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات1047
حجم فایل زیپ شده15.3 مگابایت

***