برچسب: Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

 کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 2 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume2

نویسنده(گان): Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر

 کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 2 کنت کرین به زبان فارسی

 

 

Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 1 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume1

نویسنده(گان): Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر

کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 1 کنت کرین به زبان فارسی