برچسب: J. N. Reddy

Solution Manual for An Introduction to Continuum Mechanics – Reddy

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیستم های پیوسته ردی – ویرایش دوم

Solution Manual for An Introduction to Continuum Mechanics – 2nd edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

حل تمرین مکانیک سیستم های پیوسته ردی Reddy

این محصول به صورت رسمی از انتشارات تهیه شد و فصلهای 1 تا 9 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 247
حجم فایل زیپ شده 6.56 مگابایت

***

An Introduction to Continuum Mechanics – Reddy

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیستم های پیوسته ردی – ویرایش دوم

An Introduction to Continuum Mechanics – 2nd edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

کتاب مکانیک سیستم های پیوسته Reddy

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 479
حجم فایل زیپ شده 6.58 مگابایت

***

Solution Manual for Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells – Reddy

حل المسائل کتاب نظریه و تحلیل صفحات و پوسته های ردی  – ویرایش دوم

Solution Manual for Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

حل المسائل نظریه و تحلیل صفحات و پوسته های Reddy

این حل المسائل به ص.رت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 12 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 174
حجم فایل زیپ شده 3.42 مگابایت

***

Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells – Reddy

کتاب نظریه و تحلیل صفحات و پوسته های ردی  – ویرایش دوم

Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

کتاب نظریه و تحلیل صفحات و پوسته های Reddy

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 561
حجم فایل زیپ شده 4.15 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Laminated Composite Plates – Reddy

حل المسائل کتاب مکانیک پوسته ها و ورقه های مرکب چندلایه ردی – ویرایش اول

Solution Manual for Mechanics of Laminated Composite Plates: Theory and Analysis – 1st Edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

حل المسائل مکانیک پوسته ها و ورقه های مرکب چندلایه ردی

توضیح اینکه، این حل المسائل پاسخ اکثر تمرینات کتاب درسی ویرایش اول (فصل 1 الی 13) را پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 162
حجم فایل زیپ شده 4.47 مگابایت

***

Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells – Reddy

کتاب مکانیک پوسته ها و ورقه های مرکب چندلایه ردی – ویرایش دوم

Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

کتاب مکانیک پوسته ها و ورقه های مرکب چندلایه ردی ویرایش دوم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 855
حجم فایل زیپ شده 31.2 مگابایت

***

Solution Manual for Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics – Reddy

حل المسائل کتاب اصول و روش های انرژی در مکانیک کاربردی ردی

Solution Manual for Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics

نویسنده(گان): J. N. Reddy

توضیح اینکه این حل المسائل به قیمت بالایی از یک سایت خارجی خریداری شده و اکنون به یک پنجم قیمت در این ساعت عرضه میگردد. این حل المسائل مسائل فصل های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 را پاسخ داده است و کامل می باشد (فصل یک مسئله ای ندارد).

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 160
حجم فایل زیپ شده 3.76 مگابایت

***

 

Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics – Reddy

کتاب اصول و روش های انرژی در مکانیک کاربردی ردی – ویرایش دوم

Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics – 2nd Edition

نویسنده(گان): J. N. Reddy

کتاب اصول و روش های انرژی در مکانیک کاربردی ردی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 604
حجم فایل زیپ شده 29.2 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to the Finite Element Method – Reddy

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر روش اجزای محدود ردی – ویرایش چهارم و سوم

Solution Manual for Introduction to the Finite Element Method – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):J.N. Reddy

حل تمرین روش اجزای محدود ردی ویرایش چهارم

حل المسائل ویرایش چهارم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 498
حجم فایل زیپ شده 3.09 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 423
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش چهارم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش سوم

An Introduction to the Finite Element Method – Reddy

 کتاب مقدمه ای بر روش اجزای محدود ردی – ویرایش سوم

An Introduction to the Finite Element Method – 3rd Edition

نویسنده(گان):J.N. Reddy

کتاب مقدمه ای بر روش اجزای محدود ردی
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 761
حجم فایل زیپ شده 161 مگابایت

***