برچسب: James Welty

Solution Manual for Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer – James Welty, Charles Wicks

حل المسائل کتاب مبانی انتقال تکانه و گرما و جرم ولتی – ویرایش ششم، پنجم و چهارم

Solution Manual to Fundamentals of Momentum Heat and Mass Transfer – 4th, 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): James Welty, Charles Wicks, Gregory Rorrer, Robert Wilson

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش چهارم و یکی برای ویرایش پنجم و دیگری برای ویرایش ششم. حل المسائل ویرایش پنجم با دو کیفیت متفاوت موجود بود که هر دو جهت دانلود قرار گرفته است. حل المسائل ویرایش ششم به صورت کامل حل تمرینات فصل 1 الی 14 را پوشش می دهد.
مشخصات حل المسائل ویرایش ششم
فرمت PDF
تعداد صفحات 2313
حجم فایل زیپ شده 68.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم با دو کیفیت

فرمت PDF
تعداد صفحات 328
حجم فایل زیپ شده 27 و 47 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 322
حجم فایل زیپ شده 14.4 مگابایت

***

 

Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer – James Welty, Charles Wicks

مبانی انتقال تکانه، گرما و جرم ولتی ویراست پنجم

Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer 5th ed

نویسنده(گان): James Welty, Charles E. Wicks, Gregory L. Rorrer, Robert E. Wilson

مبانی انتقال تکانه، گرما و جرم ولتی ویراست پنجم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 2070
حجم فایل زیپ شده 19مگابایت