برچسب: Jeffrey Wooldridge

Solution Manual for Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data – Jeffrey Wooldridge

حل المسائل کتاب اقتصاد سنجی تحلیل داده های مقطعی و داده های تابلویی وولدریج – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان):Jeffrey M. Wooldridge

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم

حل المسائل کتاب اقتصاد سنجی تحلیل داده های مقطعی و داده های تابلویی وولدریج

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 135
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 559
حجم فایل زیپ شده 1.65 مگابایت

***

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data – Jeffrey Wooldridge

کتاب اقتصاد سنجی تحلیل داده های مقطعی و داده های تابلویی وولدریج – ویرایش دوم

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Ed

نویسنده(گان):Jeffrey M. Wooldridge

کتاب اقتصاد سنجی تحلیل داده های مقطعی و داده های تابلویی وولدریج
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1078
حجم فایل زیپ شده 12مگابایت

***

Solution Manual for Introductory Econometrics – Jeffrey Wooldridge

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر اقتصادسنجی وولدریج – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introductory Econometrics, A Modern Approach 5th ed

نویسنده(گان):Jeffrey M. Wooldridge


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 202
حجم فایل زیپ شده 1.5مگابایت

***

Introductory Econometrics – Jeffrey Wooldridge

کتاب مقدمه ای بر اقتصادسنجی وولدریج – ویرایش پنجم

Introductory Econometrics, A Modern Approach 5th ed

نویسنده(گان):Jeffrey M. Wooldridge

کتاب مقدمه ای بر اقتصادسنجی وولدریج
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 910
حجم فایل زیپ شده 9مگابایت

***