برچسب: John Hennessy

Solution Manual for Computer Organization and Design – David Patterson, John Hennessy

حل المسائل کتاب سازمان دهی و طراحی کامپیوتری دیوید پترسون – ویراش سوم، چهارم و ویرایش RISC-V

Solution Manual for Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface – 3rd, 4th and RISC-V Edition (two files)

نویسنده(گان): David A. Patterson, John L. Hennessy

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش RISC-V و دیگری برای ویرایش چهارم و دیگری برای ویرایش سوم. حل المسائل ویرایش RISC-V علاوه بر تمرینات فصل های 1 تا 6 ، تمرینات اپندیکس B را نیز شامل می شود. حل المسائل ویرایش چهار نیز حل تمرینات فصل های 1 تا 7 کتاب درسی را شامل می شود. حل المسائل ویرایش سوم، جواب تمرینات فصل های 1 تا 9 به همراه اپندیکس B را دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش RISC-V

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش RISC-V

فرمت PDF
تعداد صفحات 182
حجم فایل زیپ شده 16.8 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 228
حجم فایل زیپ شده 3.94 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 123
حجم فایل زیپ شده 1.26 مگابایت

***

Solution Manual for Computer Architecture – John Hennessy, David Patterson

حل المسائل کتاب معماری کامپیوتری جان هنسی و دیوید پترسون – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual to Computer architecture: a quantitative approach – 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): John L. Hennessy, David A. Patterson

حل المسائل کتاب معماری کامپیوتری جان هنسی و دیوید پترسون - ویرایش چهارم و پنجم

این محصول شامل دو حل المسائل برای ویرایش های چهارم و پنجم کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 91
حجم فایل زیپ شده 6.43 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.4مگابایت

***

Computer Architecture – John Hennessy, David Patterson

معماری کامپیوتری جان هنسی و دیوید پترسون – ویرایش سوم، چهارم و پنجم

Computer Architecture: a quantitative approach – 3rd , 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): John L. Hennessy, David A. Patterson

معماری کامپیوتری جان هنسی و دیوید پترسون

این محصول شامل سه ویرایش مذکور از کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1142
حجم فایل زیپ شده 4.5مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 750
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 856
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت

***

Computer Organization and Design – David Patterson, John Hennessy

سازمان دهی و طراحی کامپیوتری پترسون – ویرایش چهارم و پنجم و ویرایش RISC-V

Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface – 4th and 5th and RISC-V Edition

نویسنده(گان): David A. Patterson, John L. Hennessy

سازمان دهی و طراحی کامپیوتری پترسونسازمان دهی و طراحی کامپیوتری پترسون

این مجموعه شامل سه کتاب می باشد: دو تا برای ویرایش چهارم و پنجم، یکی برای ویرایش RISC-V

مشخصات فایل ویرایش RISC-V

فرمت PDF
تعداد صفحات 1049
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 914
حجم فایل زیپ شده 12مگابایت

مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 29مگابایت

***