برچسب: John Jewett

Solution Manual for Principles of Physics – Raymond Serway, John Jewett

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک رایموند سروی  – ویرایش پنجم

Solution Manual for Principles of Physics: A Calculus-Based Text – 5th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Serway, John W. Jewett

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک رایموند سروی  - ویرایش پنجم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1403
حجم فایل زیپ شده 30.9 مگابایت

***

Principles of Physics – Raymond Serway, John Jewett

کتاب مبانی فیزیک رایموند سروی  – ویرایش پنجم

Principles of Physics: A Calculus-Based Text – 5th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Serway, John W. Jewett

کتاب مبانی فیزیک رایموند سروی  - ویرایش پنجم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1193
حجم فایل زیپ شده 109 مگابایت

***

Solution Manual for Physics – Raymond Serway, John Jewett

حل المسائل کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان رایموند سروی – ویراست ششم، هفتم، هشتم و نهم (هفت حل المسائل)

Solution Manual for Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 6th, 7th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Raymond A. Serway, John W. Jewett

توضیح اینکه در ویرایش ششم اسم کتاب “Solution Manual for Physics for Scientists and Engineers” می باشد و شامل فیزیک مدرن نمی باشد. همچنین حل المسائل ویرایش ششم دو جلدی می باشد. حل المسائل جلد اول ویرایش هشتم موجود می باشد. همچنین برای ویرایش نهم سه کتاب حل مساله وجود دارد. در تاریخ 27 خرداد 96 نیز حل المسائل ویرایش هفتم به سایت اضافه گردید. بدیهی است که برخی از این حل المسائل ها با هم، همپوشانی داشته باشند.

مشخصات حل المسائل ویراست ششم جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 664
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست ششم جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 626
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1218
حجم فایل زیپ شده 16.64 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم – جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 418
حجم فایل زیپ شده 9.5 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویراست نهم – حل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 94 مگابایت

  مشخصات حل المسائل ویراست نهم – حل دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 2436
حجم فایل زیپ شده 24.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست نهم – حل سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 545
حجم فایل زیپ شده 10.8 مگابایت

***

Physics – Raymond Serway, John Jewett

کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان سروی (به همراه فیزیک مدرن) – ویرایش ششم، هشتم و نهم

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 8th and 9th ed

نویسنده(گان): Raymond A. Serway, John W. Jewett

کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان سروی

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1616
حجم فایل زیپ شده 50 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1558
حجم فایل زیپ شده 50 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1377
حجم فایل زیپ شده 37 مگابایت

***