برچسب: Joseph Shigley

Solution Manual for Theory of Machines and Mechanisms – Joseph Shigley, John Uicker, Gordon Pennock

حل المسائل کتاب تئوری ماشین ها و مکانیسم های جوزف شیگلی – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Theory of Machines and Mechanisms – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Joseph E. Shigley, John Joseph Uicker, Gordon R. Pennock

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 526
حجم فایل زیپ شده  13.1 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 287
حجم فایل زیپ شده 7.7 مگابایت

***

Theory of Machines and Mechanisms – Joseph Shigley, John Uicker, Gordon Pennock

کتاب تئوری ماشین ها و مکانیسم های جوزف شیگلی – ویرایش اول و سوم

Theory of Machines and Mechanisms – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Joseph E. Shigley, John J. Uicker, Gordon R. Pennock

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 744
حجم فایل زیپ شده 29.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 590
حجم فایل زیپ شده 21.7 مگابایت

***

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design – Richard Budynas, Keith Nisbett

حل المسائل کتاب طراحی اجزای ماشین شیگلی فارسی و انگلیسی – جوزف شیگلی، ریچارد بادیناس و کیت نیزبت – ویرایش هشتم و نهم (سه حل)

Solution Manual for Shigley’s Mechanical Engineering Design – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان):  Joseph Shigley, Richard Budynas, Keith Nisbett

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد. سه حل المسائل به زبان انگلیسی (یکی برای ویرایش هشتم و دو حل المسائل برای ویرایش نهم) و یکی حل المسائل به زبان فارسی که احتمالا برای ویرایش نهم می باشد.

مشخصات حل المسائل فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 225
حجم فایل زیپ شده 7.70 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 239
حجم فایل زیپ شده 5.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات ….
حجم فایل زیپ شده 9.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 9.36 مگابایت

***

Shigley’s Mechanical Engineering Design – Richard Budynas, Keith Nisbett

 کتاب طراحی اجزای ماشین شیگلی – جوزف شیگلی، ریچارد بادیناس و کیت نیزبت – ویرایش هشتم، نهم و دهم

Shigley’s Mechanical Engineering Design – 8th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان):  Joseph Shigley, Richard Budynas, Keith Nisbett

کتاب طراحی اجزای ماشین شیگلی - جوزف شیگلی، ریچارد بادیناس و کیت نیزبت

این مجموعه شامل سه ویرایش از کتاب فوق به زبان انگلیسی می باشد (ویرایش 8 و 9 و 10).

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1105
حجم فایل زیپ شده 19.5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1109
حجم فایل زیپ شده 36 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1059
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***