برچسب: Kenneth Rosen

Solution Manual for Discrete Mathematics and Its Applications – Kenneth Rosen

حل المسائل کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای کنت روزن – ویرایش پنجم و هفتم

Solution Manual for Discrete Mathematics and Its Applications – 5th and 7th ed Edition

نویسنده(گان): Kenneth H. Rosen

توضیح اینکه این محصول شامل دو حل المسائلی می باشد: یکی برای ویرایش پنجم و دیگری برای ویرایش هفتم. حل المسائل ویرایش هفتم تنها پاسخ مسائل فرد کتاب درسی را پوشش می دهد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 27.8 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 512
حجم فایل زیپ شده 5.24 مگابایت

***

Discrete Mathematics and Its Applications – Kenneth Rosen

کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای کنت روزن – ویرایش هفتم

Discrete Mathematics and Its Applications – 7th Edition

نویسنده(گان): Kenneth H. Rosen

کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای کنت روزن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1071
حجم فایل زیپ شده 9.49 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Number Theory – Kenneth Rosen

حل المسائل کتاب نظریه اعداد مقدماتی روزن – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for Elementary Number Theory – 5th and 6th ed

نویسنده(گان):Kenneth H. Rosen

مشخصات حل المسائل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 268
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 240
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***