برچسب: Kraige

Engineering Mechanics: Dynamics – Meriam, Kraige

کتاب دینامیک مریام به زبان فارسی – ویرایش پنجم، ششم، هفتم و هشتم

 Engineering Mechanics: Dynamics – 5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):  J. L. Meriam, L. G. Kraige

کتاب دینامیک مریام به زبان فارسی

این مجموعه شامل چهار کتاب می باشد. ویراست ششم و هفتم و هشتم به زبان انگلیسیی و ویرایش پنجم به زبان فارسی می باشد.

مشخصات ویراست هشتم کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 735
حجم فایل زیپ شده 51.7 مگابایت

مشخصات ویراست هفتم کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 748
حجم فایل زیپ شده 47 مگابایت

مشخصات ویراست ششم کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 726
حجم فایل زیپ شده 95 مگابایت

مشخصات ویراست پنجم کتاب (فارسی)

فرمت PDF
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 26.3 مگابایت

***

Solution Manual for Statics – Meriam, Kraige

حل المسائل کتاب استاتیک مریام به زبان فارسی – ویرایش نهم، هشتم، هفتم، ششم، پنجم و چهارم

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): J. L. Meriam, L. G. Kraige, Jeffrey N. Bolton

حل المسائل های ویرایش هفتم و نهم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب استاتیک مریام ویرایش نهم

حل المسائل کتاب استاتیک مریام به زبان فارسی

محصول اول شامل چهار حل المسائل برای ویرایش های چهارم، پنجم، ششم و هشتم می باشد. حل المسائل ویرایش هشتم به صورت کامل می باشد که به زبان انگلیسی و به صورت اسکن شده می باشد. این حل المسائل شامل  1060 تمرین از فصل های اول تا هفتم به اضافه تمرینات Apendix می باشد. حل تمرینات هر فصل به صورت جداگانه می باشد. به ازای هر تمرین یک فایل موجود می باشد. حل المسائل ویرایش پنجم و ششم به صورت دستنویس و به زبان انگلیسی می باشد. تنها حل المسائل ویرایش چهارم به زبان فارسی می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

حل المسائل ویرایش هفتم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و تمرینات فرد فصل های 1 تا 7 را پوشش می دهد. جمعا شامل تعداد 483 حل تمرین می باشند. به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد.

لیست تمرینات حل شده از ویرایش هفتم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

حل المسائل ویرایش نهم نیز به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده و تمرینات زوج و فرد فصلهای 1 تا 7 را پوشش می دهد. جمعا شامل تعداد 785 حل تمرین می باشند. به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد.

لیست تمرینات حل شده از ویرایش نهم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 785
حجم فایل زیپ شده 180 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 1060
حجم فایل زیپ شده 248.90 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 484
حجم فایل زیپ شده 236 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2192
حجم فایل زیپ شده 102.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 982
حجم فایل زیپ شده 36.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 479
حجم فایل زیپ شده 33.6 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش هفتم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش نهم

***

پرداخت جهت دریافت محصول اول (شامل چهار حل المسائل برای ویرایش های چهارم، پنجم، ششم و هشتم)

Solution Manual for Dynamics – Meriam, Kraige

حل المسائل کتاب دینامیک مریام – ویرایش پنجم و ششم، هفتم SI و نهم

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – 5th, 6th, 7th (SI version) and 9th Edition

نویسنده(گان): J. L. Meriam, L. G. Kraige

در این صفحه سه محصول جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل کتاب دینامیک مریام ویرایش نهم

حل تمرین دینامیک مریام ویرایش هفتم

محصول اول، حل المسائل ویرایش نهم می باشد و فصل های 1 تا 8 به همراه اپندیکس B را پوشش می دهد. این محصول کلیه تمرینات زوج و فرد کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد. جمعا 1277 تمرین را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

محصول دوم، حل المسائل ویرایش هفتم می باشد و فصل های 1 تا 8 به همراه اپندیکس B از کتاب ویرایش هفتم نسخه SI را شامل می شود. این محصول کلیه تمرینات زوج و فرد کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد. این محصول جمعا 1538 تمرین را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

محصول سوم شامل چهار حل المسائل برای دینامیک مریام می باشد. یکی برای ویرایش ششم و سه تا برای ویرایش پنجم. حل المسائل ویرایش ششم به صورت دستنویس می باشد. حل سوم ویرایش پنجم فقط فصل 2 را پوشش می دهد.

حل المسائل ویرایش هشتم دینامیک به صورت جداگانه در سایت وجود دارد.

حل المسائل ویرایش هشتم دینامیک مریام

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 1277
حجم فایل زیپ شده 285 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 1538
حجم فایل زیپ شده 311 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1504
حجم فایل زیپ شده 24.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1518
حجم فایل زیپ شده 101.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2561
حجم فایل زیپ شده 33.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل سوم ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 253
حجم فایل زیپ شده 16 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول اول (حل المسائل ویرایش نهم)

***

پرداخت جهت دریافت محصول دوم (حل المسائل ویرایش هفتم SI)

***

پرداخت جهت دریافت محصول سوم (شامل تعداد چهار حل المسائل برای ویرایش های پنج و شش طبق توضیحات)

Engineering Mechanics: Statics – Meriam, Kraige

کتاب استاتیک مریام، ویرایش هفتم و هشتم

 Engineering Mechanics: Statics – 7th and 8th edition

نویسنده(گان):  J. L. Meriam, L. G. Kraige, Jeffrey N. Bolton 

کتاب استاتیک مریام، ویرایش هفتم و هشتم

این مجموعه شامل دو کتاب می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دیگیر برای ویرایش هشتم و هر دو به زبان انگلیسی می باشند.

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 534
حجم فایل زیپ شده 164 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 548
حجم فایل زیپ شده 30 مگابایت

***