برچسب: Peter Atkins

Solution Manual for Quanta, Matter and Change – Peter Atkins, Julio de Paula

حل المسائل کتاب کوانتا، ماده و تغییر پیتر اتکینز

Solution Manual for Quanta, Matter and Change: A Molecular Approach to Physical Chemistry

نویسنده(گان): Peter Atkins, Julio de Paula, Ron Friedman, Charles A. Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta

حل المسائل کتاب کوانتا، ماده و تغییر پیتر اتکینز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات535
حجم فایل زیپ شده78 مگابایت

***

Solution Manual for Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

حل المسائل کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش ششم

Solution Manual for Inorganic Chemistry 6th ed

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات237
حجم فایل زیپ شده4.5 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Principles – Peter Atkins, Loretta Jones

حل المسائل کتاب اصول شیمی اتکینز و جونز  – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Chemical Principles: The Quest for Insight – 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): Peter Atkins, Loretta Jones

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات544
حجم فایل زیپ شده11 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات796
حجم فایل زیپ شده23.3 مگابایت

***

Quanta, Matter and Change – Peter Atkins, Julio de Paula

کتاب کوانتای انرژی، ماده و تغییر پیتر اتکینز – نگرش مولکولی به شیمی کوانتومی

Quanta, Matter and Change, A Molecular Approach to Physical Chemistry

نویسنده(گان): Peter Atkins, Julio de Paula, Ron Friedman

کتاب کوانتای انرژی، ماده و تغییر پیتر اتکینز - نگرش مولکولی به شیمی کوانتومی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات806
حجم فایل زیپ شده9.6 مگابایت

***

Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش پنجم و ششم

Inorganic Chemistry 5th and 6th edition

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

براین کتاب دو ویرایش موجود می باشد، ویرایش پنجم و ششم

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات851
حجم فایل زیپ شده19 مگابایت

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات901
حجم فایل زیپ شده25.8 مگابایت

***

Chemical Principles – Peter Atkins, Loretta Jones

کتاب اصول شیمی پیتر آتکینز  – ویرایش پنجم

Chemical Principles, The Quest for Insight, 5th Edition

نویسنده(گان): Peter Atkins, Loretta Jones

کتاب اصول شیمی پیتر آتکینز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1059
حجم فایل زیپ شده159 مگابایت

***

Solution Manual for Molecular Quantum Mechanics – Peter Atkins, Ronald Friedman

حل المسائل کتاب مکانیک کوانتومی مولکولی اتکینز – ویرایش سوم و پنجم

Solution Manual for Molecular Quantum Mechanics – 3rd and 5th edition

نویسنده(گان): Peter Atkins, Ronald Friedman

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش پنحم ودیگری برای ویرایش سوم. در ضمن لازم به ذکر است که حل المسائل ویرایش سوم فصل 0 تا 4 را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحاتمجموعاً 252 صفحه
حجم فایل زیپ شده5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات73 صفحه
حجم فایل زیپ شده18.3 مگابایت

Solution Manual for Physical Chemistry – Peter Atkins, Julio De Paula

کامل ترین مجموعه حل المسائل شیمی فیزیک پیتر اتکینز – ویرایش چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم

Solution Manual to Physical Chemistry – 4th, 5th, 7th, 8th and 9th edition

نویسنده(گان): Peter Atkins, Julio De Paula, Charles Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta , W.H. Freeman

توضیح این مجموعه شامل شش حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش چهارم، یکی برای ویرایش پنجم، یکی برای ویرایش هفتم، دو تا برای ویرایش هشتم و یکی برای ویرایش نهم. مشخصات حل المسائل ها در زیر آمده است:

 مشخصات حل المسائل کتاب ویرایش 9

فرمتPDF
تعداد صفحات576
حجم فایل11 مگابایت

مشخصات حل المسائل کتاب ویرایش 8

فرمتDJVU
تعداد صفحات543
حجم فایل6 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم کتاب ویرایش 8

فرمتPDF
تعداد صفحات509
حجم فایل زیپ شده14.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل کتاب ویرایش 7

فرمتPDF
تعداد صفحات479
حجم فایل7 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش 5

فرمتPDF
تعداد صفحات386
حجم فایل زیپ شده312 مگابایت

مشخصات حل المسائل کتاب ویرایش 4

فرمتPDF
تعداد صفحات583
حجم فایل80.2 مگابایت

***

Physical Chemistry – Peter Atkins, Julio De Paula

شیمی فیزیک پیتر اتکینز – ویرایش هشتم و نهم

Physical chemistry

نویسنده(گان): Peter W Atkins, Julio De Paula

شیمی فیزیک پیتر اتکینز - ویرایش هشتم و نهم

مشخصات فایل ویرایش 9

فرمتPDF
تعداد صفحات972
حجم فایل129 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشت

فرمتPDF
تعداد صفحات1053
حجم فایل13 مگابایت

***

Molecular Quantum Mechanics – Peter Atkins, Ronald Friedman

کتاب مکانیک کوانتومی مولکولی پیتر آتکینز – ویرایش 4

Molecular Quantum Mechanics – 4th Edition

نویسنده(گان): Peter W. Atkins , Ronald S. Friedman

کتاب مکانیک کوانتومی مولکولی پیتر آتکینز - ویرایش 4

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات588
حجم فایل4.85 مگابایت