برچسب: Richard Sonntag

Solution Manual for Borgnakke’s Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک بورگناک و زونتاک – نسخه SI ویرایش Global

Solution Manual for Borgnakke’s Fundamentals of Thermodynamics – SI Version, Global Edition

نویسنده(گان): Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک بورگناک و زونتاک - نسخه SI ویرایش Global

این حل المسائل، پاسخ تمرینات فصل های 1 الی 15 از کتاب درسی ویرایش SI جهانی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1541
حجم فایل زیپ شده 163 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن – ویرایش هشتم، هفتم، ششم و پنجم

Solution Manual for Fundamentals of Thermodynamics – 5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Claus Borgnakke, Richard Edwin Sonntag, Gordon John Van Wylen

این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد، چهار تا به زبان انگلیسی و یکی به زبان فارسی. حل المسائل های ویرایش های پنجم، ششم، هفتم و هشتم به زبان انگلیسی می باشند. یک حل المسائل دیگر برای ویرایش پنجم به زبان فارسی می باشد

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک بورگناک و زونتاگ ویرایش هشتم

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن ویرایش ششم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 3301
حجم فایل زیپ شده 22.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2486
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2258
حجم فایل زیپ شده 9.33 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 428
حجم فایل زیپ شده 1.83 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم به زبان فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 371
حجم فایل زیپ شده 27.8 مگابایت

***

Fundamentals of Thermodynamics – Claus Borgnakke, Richard Sonntag

کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن – ویرایش هفتم و هشتم

Fundamentals of Thermodynamics – 7th and 8th edition

نویسنده(گان): Claus Borgnakke, Richard Edwin Sonntag, Gordon John Van Wylen 

کتاب مبانی ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک و ون وایلن

 

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 912
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 914
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***