برچسب: Russell Charles Hibbeler

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب استاتیک هیبلر – ویرایش دهم و سیزدهم

 Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – 10th and 13th edition

نویسنده(گان):  Russell Charles Hibbeler

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش دهم و دگیری برای ویرایش سیزدهم.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات934
حجم فایل زیپ شده54 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات718
حجم فایل زیپ شده19.9 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Russell Charles Hibbeler

حل المسائل کتاب دینامیک هیبلر – ویرایش دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم (جمعا پنح حل المسائل)

 Instructor Solutions Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – 10th, 11th, 12th, 13th and 14th Edition

نویسنده(گان):  Russell Charles Hibbeler

این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش 10، یکی برای 11، یکی برای ویرایش 12، یکی برای ویرایش 13 و دیگری برای ویرایش 14 کتاب

مشخصات حل المسائل ویرایش چهاردم

فرمتPDF
تعداد صفحات1272
حجم فایل زیپ شده51.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سیزدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1302
حجم فایل زیپ شده69.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1048
حجم فایل زیپ شده75.79 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش یازدهم

فرمتPDF
تعداد صفحات1048
حجم فایل زیپ شده73.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات564
حجم فایل زیپ شده24.88 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح راسل هیبلر – ویرایش ششم، هفتم، هشتم و نهم

  Solution Manual for Mechanics of Materials – 6th, 7th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Russell Charles Hibbeler

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش ششم، یکی برای هفتم، یکی برای هشتم و یکی برای ویرایش نهم کتاب.

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات905
حجم فایل زیپ شده36مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات1275
حجم فایل زیپ شده95.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات870
حجم فایل زیپ شده157 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات1558
حجم فایل زیپ شده14.5 مگابایت

***

Mechanics of Materials – Russell Hibbeler

کتاب مقاومت مصالح راسل هیبلر – ویرایش نهم و دهم

Mechanics of Materials – 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Russell Charles Hibbeler

کتاب مقاومت مصالح راسل هیبلر

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات901
حجم فایل زیپ شده129 مگابایت

مشخصات فایل نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات905
حجم فایل زیپ شده36 مگابایت

***

Solution Manual for Structural Analysis – Russell Hibbeler

حل المسائل کتاب تحلیل سازه های راسل هیبلر – ویرایش هفتم و هشتم

  Solution Manual for Structural Analysis – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Russell Charles Hibbeler

حل المسائل کتاب تحلیل سازه های راسل هیبلر

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات402
حجم فایل زیپ شده33مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات553
حجم فایل زیپ شده53مگابایت

***

Structural Analysis – Russell Hibbeler

کتاب تحلیل سازه های هیبلر – ویراست هفتم و هشتم و نهم

  Structural Analysis – 7th, 8th and 9th edition

نویسنده(گان): Russell Charles Hibbeler

کتاب تحلیل سازه های هیبلر

Structural Analysis 8th ed - Russell C. Hibbeler - 720pd30mb
مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات403
حجم فایل زیپ شده84مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات720
حجم فایل زیپ شده30مگابایت

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات725
حجم فایل زیپ شده53مگابایت

***

Engineering Mechanics: Statics – Russell Hibbeler

کتاب استاتیک هیبلر – ویرایش سیزدهم

 Engineering Mechanics: Statics – 13th Edition

نویسنده(گان):  Russell Charles Hibbeler

کتاب استاتیک هیبلر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات672
حجم فایل زیپ شده72 مگابایت

***

Engineering Mechanics: Dynamics – Russell Hibbeler

کتاب دینامیک هیبلر – ویرایش سیزدهم

 Engineering Mechanics: Dynamics – 13th Edition

نویسنده(گان):  Russell Charles Hibbeler

کتاب دینامیک هیبلر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات746
حجم فایل زیپ شده105 مگابایت

***