برچسب: Singiresu Rao

Solution Manual for Vibration of Continuous Systems – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو – ویرایش دوم

Solution Manual for Vibration of Continuous Systems – 2nd edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

حل تمرین ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو

این حل المسائل 197 صفحه دارد و فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی ویرایش دوم را پوشش می دهد. هیچ تمرین حل شده ای از فصل 10 و 12 وجود ندارد. این حل المسائل همه مسائل را پوشش نمی دهد و کامل نمی باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 197
حجم فایل زیپ شده 5.15 مگابایت

***

Vibration of Continuous Systems – Singiresu Rao

کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو – ویرایش اول و دوم

Vibration of Continuous Systems – 1st and 2nd edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو ویرایش دوم

کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 802
حجم فایل زیپ شده 6.79 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 737
حجم فایل زیپ شده 3.96 مگابایت

***

 

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

حل المسائل های ویرایش پنجم و ششم به صورت جداگانه به فروش می رسند

توضیح اینکه این حل المسائل ها به قیمت بالایی از یک سایت خارجی خریداری شده و اکنون به قیمت خیلی کمتری قیمت در این ساعت عرضه میگردد. حل المسائل مسائل ویرایش پنجم فصل های 1 تا 20 را پاسخ داده است و کامل می باشد (more info). حل المسائل ویرایش ششم نیز همه فصل های یک تا بیست کتاب درسی را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود رایگان نمونه فایل حل المسائل ویرایش ششم

دانلود رایگان نمونه فایل حل المسائل ویرایش پنجم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 797
حجم فایل زیپ شده 22.1 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 782
حجم فایل زیپ شده 13.5 مگابایت

***

پرداخت جهت تهیه حل المسائل ویرایش ششم

***

پرداخت جهت تهیه حل المسائل ویرایش پنجم

Solution Manual for Engineering Optimization – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب بهینه سازی مهندسی رائو – ویرایش چهارم

Solution Manual for  Engineering Optimization: Theory and Practice – Fourth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

دانلود نمونه رایگان

حل المسائل کتاب بهینه سازی مهندسی رائو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 680
حجم فایل زیپ شده 11.5 مگابایت

***

The Finite Element Method in Engineering – Singiresu Rao

کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو – ویرایش پنجم

The Finite Element Method in Engineering – Fifth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 727
حجم فایل زیپ شده 13.4 مگابایت

***

Engineering Optimization – Singiresu Rao

کتاب بهینه سازی مهندسی رائو – ویرایش چهارم

Engineering Optimization: Theory and Practice – Fourth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

کتاب بهینه سازی مهندسی رائو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 663
حجم فایل زیپ شده 7.24 مگابایت

***

Mechanical vibrations – Singiresu Rao

کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو – ویرایش ششم گلوبال و پنجم

Mechanical vibrations – 6th Global and 5th Edition

نویسنده(گان): Singiresu S Rao

کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو ویرایش ششم گلوبال

کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو

این محصول شامل دو ایبوک می باشد که یکی برای ویرایش پنجم و دیگری برای ویرایش ششم Sixth Edition in SI Units Global Edition می باشد.

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1295
حجم فایل زیپ شده 14.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1105
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Vibrations – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو – ویرایش ششم، پنجم، چهارم و سوم

Solution Manual for Mechanical vibrations – 6th, 5th, 4th and 3rd Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

حل المسائل ویرایش ششم به صورت جداگانه به فروش می رسد.

حل المسائل کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو ویرایش ششم

حل المسائل ویرایش ششم فصل های 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف دارد. مجموع صفحات حل المسائل 1339 صفحه می باشد. علاوه بر حل المسائل، مثال های حل شده برای تمامی فصل ها در قالب فایلهای پاورپوینت وجود دارند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1339
حجم فایل زیپ شده 264 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1112
حجم فایل زیپ شده 185 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 865
حجم فایل زیپ شده 13.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 469
حجم فایل زیپ شده 29.4 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش ششم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل های ویرایش پنجم، چهارم و سوم